วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 960001 ถึง 960100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 960001 ถึง 960100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 960001 ถึง 960100 (Nine hundred sixty thousand and one to Nine hundred sixty thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
960001 Nine hundred sixty thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง
960002 Nine hundred sixty thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง
960003 Nine hundred sixty thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม
960004 Nine hundred sixty thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่
960005 Nine hundred sixty thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า
960006 Nine hundred sixty thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก
960007 Nine hundred sixty thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด
960008 Nine hundred sixty thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด
960009 Nine hundred sixty thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า
960010 Nine hundred sixty thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สิบ
960011 Nine hundred sixty thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สิบ​เอ็ด
960012 Nine hundred sixty thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สิบ​สอง
960013 Nine hundred sixty thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สิบ​สาม
960014 Nine hundred sixty thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สิบ​สี่
960015 Nine hundred sixty thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สิบ​ห้า
960016 Nine hundred sixty thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สิบ​หก
960017 Nine hundred sixty thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สิบ​เจ็ด
960018 Nine hundred sixty thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สิบ​แปด
960019 Nine hundred sixty thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สิบ​เก้า
960020 Nine hundred sixty thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ยี่​สิบ
960021 Nine hundred sixty thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
960022 Nine hundred sixty thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
960023 Nine hundred sixty thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
960024 Nine hundred sixty thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
960025 Nine hundred sixty thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
960026 Nine hundred sixty thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
960027 Nine hundred sixty thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
960028 Nine hundred sixty thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
960029 Nine hundred sixty thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
960030 Nine hundred sixty thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​สิบ
960031 Nine hundred sixty thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
960032 Nine hundred sixty thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
960033 Nine hundred sixty thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
960034 Nine hundred sixty thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
960035 Nine hundred sixty thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
960036 Nine hundred sixty thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​สิบ​หก
960037 Nine hundred sixty thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
960038 Nine hundred sixty thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
960039 Nine hundred sixty thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
960040 Nine hundred sixty thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​สิบ
960041 Nine hundred sixty thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
960042 Nine hundred sixty thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
960043 Nine hundred sixty thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
960044 Nine hundred sixty thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
960045 Nine hundred sixty thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
960046 Nine hundred sixty thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​สิบ​หก
960047 Nine hundred sixty thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
960048 Nine hundred sixty thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
960049 Nine hundred sixty thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
960050 Nine hundred sixty thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​สิบ
960051 Nine hundred sixty thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
960052 Nine hundred sixty thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
960053 Nine hundred sixty thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
960054 Nine hundred sixty thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
960055 Nine hundred sixty thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
960056 Nine hundred sixty thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
960057 Nine hundred sixty thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
960058 Nine hundred sixty thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
960059 Nine hundred sixty thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
960060 Nine hundred sixty thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​สิบ
960061 Nine hundred sixty thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
960062 Nine hundred sixty thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​สิบ​สอง
960063 Nine hundred sixty thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​สิบ​สาม
960064 Nine hundred sixty thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​สิบ​สี่
960065 Nine hundred sixty thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
960066 Nine hundred sixty thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​สิบ​หก
960067 Nine hundred sixty thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
960068 Nine hundred sixty thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​สิบ​แปด
960069 Nine hundred sixty thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
960070 Nine hundred sixty thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​สิบ
960071 Nine hundred sixty thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
960072 Nine hundred sixty thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
960073 Nine hundred sixty thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
960074 Nine hundred sixty thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
960075 Nine hundred sixty thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
960076 Nine hundred sixty thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
960077 Nine hundred sixty thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
960078 Nine hundred sixty thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
960079 Nine hundred sixty thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
960080 Nine hundred sixty thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​สิบ
960081 Nine hundred sixty thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
960082 Nine hundred sixty thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
960083 Nine hundred sixty thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
960084 Nine hundred sixty thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
960085 Nine hundred sixty thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
960086 Nine hundred sixty thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​สิบ​หก
960087 Nine hundred sixty thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
960088 Nine hundred sixty thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
960089 Nine hundred sixty thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
960090 Nine hundred sixty thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​สิบ
960091 Nine hundred sixty thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
960092 Nine hundred sixty thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
960093 Nine hundred sixty thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
960094 Nine hundred sixty thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
960095 Nine hundred sixty thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
960096 Nine hundred sixty thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
960097 Nine hundred sixty thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
960098 Nine hundred sixty thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
960099 Nine hundred sixty thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
960100 Nine hundred sixty thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 960001 ถึง 960100 (Nine hundred sixty thousand and one to Nine hundred sixty thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 960101-960200, 960201-960300, 960301-960400, 960401-960500, 960501-960600, 960601-960700, 960701-960800, 960801-960900, 960901-961000, 961001-961100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 959901-960000, 959801-959900, 959701-959800, 959601-959700, 959501-959600, 959401-959500, 959301-959400, 959201-959300, 959101-959200, 959001-959100