วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 959801 ถึง 959900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 959801 ถึง 959900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 959801 ถึง 959900 (Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and one to Nine hundred fifty nine thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
959801 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
959802 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สอง
959803 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม
959804 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่
959805 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
959806 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก
959807 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
959808 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด
959809 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
959810 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
959811 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
959812 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
959813 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
959814 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
959815 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
959816 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
959817 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
959818 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
959819 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
959820 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
959821 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
959822 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
959823 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
959824 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
959825 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
959826 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
959827 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
959828 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
959829 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
959830 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
959831 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
959832 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
959833 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
959834 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
959835 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
959836 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
959837 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
959838 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
959839 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
959840 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
959841 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
959842 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
959843 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
959844 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
959845 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
959846 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
959847 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
959848 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
959849 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
959850 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
959851 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
959852 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
959853 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
959854 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
959855 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
959856 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
959857 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
959858 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
959859 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
959860 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
959861 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
959862 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
959863 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
959864 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
959865 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
959866 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
959867 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
959868 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
959869 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
959870 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
959871 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
959872 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
959873 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
959874 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
959875 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
959876 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
959877 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
959878 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
959879 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
959880 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
959881 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
959882 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
959883 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
959884 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
959885 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
959886 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
959887 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
959888 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
959889 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
959890 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
959891 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
959892 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
959893 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
959894 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
959895 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
959896 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
959897 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
959898 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
959899 Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
959900 Nine hundred fifty nine thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 959801 ถึง 959900 (Nine hundred fifty nine thousand eight hundred and one to Nine hundred fifty nine thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 959901-960000, 960001-960100, 960101-960200, 960201-960300, 960301-960400, 960401-960500, 960501-960600, 960601-960700, 960701-960800, 960801-960900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 959701-959800, 959601-959700, 959501-959600, 959401-959500, 959301-959400, 959201-959300, 959101-959200, 959001-959100, 958901-959000, 958801-958900