วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 958501 ถึง 958600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 958501 ถึง 958600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 958501 ถึง 958600 (Nine hundred fifty eight thousand five hundred and one to Nine hundred fifty eight thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
958501 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
958502 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
958503 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
958504 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
958505 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
958506 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก
958507 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
958508 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
958509 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
958510 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
958511 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
958512 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
958513 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
958514 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
958515 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
958516 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
958517 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
958518 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
958519 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
958520 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
958521 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
958522 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
958523 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
958524 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
958525 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
958526 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
958527 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
958528 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
958529 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
958530 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
958531 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
958532 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
958533 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
958534 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
958535 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
958536 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
958537 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
958538 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
958539 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
958540 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
958541 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
958542 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
958543 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
958544 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
958545 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
958546 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
958547 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
958548 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
958549 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
958550 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
958551 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
958552 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
958553 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
958554 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
958555 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
958556 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
958557 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
958558 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
958559 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
958560 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
958561 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
958562 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
958563 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
958564 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
958565 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
958566 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
958567 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
958568 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
958569 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
958570 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
958571 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
958572 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
958573 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
958574 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
958575 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
958576 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
958577 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
958578 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
958579 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
958580 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
958581 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
958582 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
958583 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
958584 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
958585 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
958586 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
958587 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
958588 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
958589 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
958590 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
958591 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
958592 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
958593 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
958594 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
958595 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
958596 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
958597 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
958598 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
958599 Nine hundred fifty eight thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
958600 Nine hundred fifty eight thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 958501 ถึง 958600 (Nine hundred fifty eight thousand five hundred and one to Nine hundred fifty eight thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 958601-958700, 958701-958800, 958801-958900, 958901-959000, 959001-959100, 959101-959200, 959201-959300, 959301-959400, 959401-959500, 959501-959600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 958401-958500, 958301-958400, 958201-958300, 958101-958200, 958001-958100, 957901-958000, 957801-957900, 957701-957800, 957601-957700, 957501-957600