วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 957001 ถึง 957100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 957001 ถึง 957100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 957001 ถึง 957100 (Nine hundred fifty seven thousand and one to Nine hundred fifty seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
957001 Nine hundred fifty seven thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
957002 Nine hundred fifty seven thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
957003 Nine hundred fifty seven thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
957004 Nine hundred fifty seven thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
957005 Nine hundred fifty seven thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
957006 Nine hundred fifty seven thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
957007 Nine hundred fifty seven thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
957008 Nine hundred fifty seven thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
957009 Nine hundred fifty seven thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
957010 Nine hundred fifty seven thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
957011 Nine hundred fifty seven thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
957012 Nine hundred fifty seven thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
957013 Nine hundred fifty seven thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
957014 Nine hundred fifty seven thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
957015 Nine hundred fifty seven thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
957016 Nine hundred fifty seven thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
957017 Nine hundred fifty seven thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
957018 Nine hundred fifty seven thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
957019 Nine hundred fifty seven thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
957020 Nine hundred fifty seven thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
957021 Nine hundred fifty seven thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
957022 Nine hundred fifty seven thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
957023 Nine hundred fifty seven thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
957024 Nine hundred fifty seven thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
957025 Nine hundred fifty seven thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
957026 Nine hundred fifty seven thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
957027 Nine hundred fifty seven thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
957028 Nine hundred fifty seven thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
957029 Nine hundred fifty seven thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
957030 Nine hundred fifty seven thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
957031 Nine hundred fifty seven thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
957032 Nine hundred fifty seven thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
957033 Nine hundred fifty seven thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
957034 Nine hundred fifty seven thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
957035 Nine hundred fifty seven thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
957036 Nine hundred fifty seven thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
957037 Nine hundred fifty seven thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
957038 Nine hundred fifty seven thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
957039 Nine hundred fifty seven thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
957040 Nine hundred fifty seven thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
957041 Nine hundred fifty seven thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
957042 Nine hundred fifty seven thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
957043 Nine hundred fifty seven thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
957044 Nine hundred fifty seven thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
957045 Nine hundred fifty seven thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
957046 Nine hundred fifty seven thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
957047 Nine hundred fifty seven thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
957048 Nine hundred fifty seven thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
957049 Nine hundred fifty seven thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
957050 Nine hundred fifty seven thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
957051 Nine hundred fifty seven thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
957052 Nine hundred fifty seven thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
957053 Nine hundred fifty seven thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
957054 Nine hundred fifty seven thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
957055 Nine hundred fifty seven thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
957056 Nine hundred fifty seven thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
957057 Nine hundred fifty seven thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
957058 Nine hundred fifty seven thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
957059 Nine hundred fifty seven thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
957060 Nine hundred fifty seven thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
957061 Nine hundred fifty seven thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
957062 Nine hundred fifty seven thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
957063 Nine hundred fifty seven thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
957064 Nine hundred fifty seven thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
957065 Nine hundred fifty seven thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
957066 Nine hundred fifty seven thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
957067 Nine hundred fifty seven thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
957068 Nine hundred fifty seven thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
957069 Nine hundred fifty seven thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
957070 Nine hundred fifty seven thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
957071 Nine hundred fifty seven thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
957072 Nine hundred fifty seven thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
957073 Nine hundred fifty seven thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
957074 Nine hundred fifty seven thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
957075 Nine hundred fifty seven thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
957076 Nine hundred fifty seven thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
957077 Nine hundred fifty seven thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
957078 Nine hundred fifty seven thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
957079 Nine hundred fifty seven thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
957080 Nine hundred fifty seven thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
957081 Nine hundred fifty seven thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
957082 Nine hundred fifty seven thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
957083 Nine hundred fifty seven thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
957084 Nine hundred fifty seven thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
957085 Nine hundred fifty seven thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
957086 Nine hundred fifty seven thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
957087 Nine hundred fifty seven thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
957088 Nine hundred fifty seven thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
957089 Nine hundred fifty seven thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
957090 Nine hundred fifty seven thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
957091 Nine hundred fifty seven thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
957092 Nine hundred fifty seven thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
957093 Nine hundred fifty seven thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
957094 Nine hundred fifty seven thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
957095 Nine hundred fifty seven thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
957096 Nine hundred fifty seven thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
957097 Nine hundred fifty seven thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
957098 Nine hundred fifty seven thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
957099 Nine hundred fifty seven thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
957100 Nine hundred fifty seven thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 957001 ถึง 957100 (Nine hundred fifty seven thousand and one to Nine hundred fifty seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 957101-957200, 957201-957300, 957301-957400, 957401-957500, 957501-957600, 957601-957700, 957701-957800, 957801-957900, 957901-958000, 958001-958100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 956901-957000, 956801-956900, 956701-956800, 956601-956700, 956501-956600, 956401-956500, 956301-956400, 956201-956300, 956101-956200, 956001-956100