วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 954901 ถึง 955000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 954901 ถึง 955000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 954901 ถึง 955000 (Nine hundred fifty four thousand nine hundred and one to Nine hundred fifty five thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
954901 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
954902 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
954903 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
954904 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
954905 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
954906 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก
954907 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
954908 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
954909 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
954910 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
954911 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
954912 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
954913 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
954914 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
954915 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
954916 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
954917 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
954918 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
954919 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
954920 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
954921 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
954922 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
954923 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
954924 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
954925 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
954926 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
954927 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
954928 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
954929 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
954930 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
954931 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
954932 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
954933 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
954934 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
954935 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
954936 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
954937 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
954938 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
954939 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
954940 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
954941 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
954942 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
954943 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
954944 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
954945 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
954946 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
954947 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
954948 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
954949 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
954950 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
954951 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
954952 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
954953 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
954954 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
954955 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
954956 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
954957 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
954958 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
954959 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
954960 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
954961 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
954962 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
954963 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
954964 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
954965 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
954966 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
954967 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
954968 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
954969 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
954970 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
954971 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
954972 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
954973 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
954974 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
954975 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
954976 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
954977 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
954978 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
954979 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
954980 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
954981 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
954982 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
954983 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
954984 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
954985 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
954986 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
954987 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
954988 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
954989 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
954990 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
954991 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
954992 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
954993 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
954994 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
954995 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
954996 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
954997 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
954998 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
954999 Nine hundred fifty four thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
955000 Nine hundred fifty five thousandไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 954901 ถึง 955000 (Nine hundred fifty four thousand nine hundred and one to Nine hundred fifty five thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 955001-955100, 955101-955200, 955201-955300, 955301-955400, 955401-955500, 955501-955600, 955601-955700, 955701-955800, 955801-955900, 955901-956000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 954801-954900, 954701-954800, 954601-954700, 954501-954600, 954401-954500, 954301-954400, 954201-954300, 954101-954200, 954001-954100, 953901-954000