วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 954201 ถึง 954300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 954201 ถึง 954300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 954201 ถึง 954300 (Nine hundred fifty four thousand two hundred and one to Nine hundred fifty four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
954201 Nine hundred fifty four thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
954202 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
954203 Nine hundred fifty four thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
954204 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
954205 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
954206 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
954207 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
954208 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
954209 Nine hundred fifty four thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
954210 Nine hundred fifty four thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
954211 Nine hundred fifty four thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
954212 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
954213 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
954214 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
954215 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
954216 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
954217 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
954218 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
954219 Nine hundred fifty four thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
954220 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
954221 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
954222 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
954223 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
954224 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
954225 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
954226 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
954227 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
954228 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
954229 Nine hundred fifty four thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
954230 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
954231 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
954232 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
954233 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
954234 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
954235 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
954236 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
954237 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
954238 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
954239 Nine hundred fifty four thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
954240 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
954241 Nine hundred fifty four thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
954242 Nine hundred fifty four thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
954243 Nine hundred fifty four thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
954244 Nine hundred fifty four thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
954245 Nine hundred fifty four thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
954246 Nine hundred fifty four thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
954247 Nine hundred fifty four thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
954248 Nine hundred fifty four thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
954249 Nine hundred fifty four thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
954250 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
954251 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
954252 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
954253 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
954254 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
954255 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
954256 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
954257 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
954258 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
954259 Nine hundred fifty four thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
954260 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
954261 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
954262 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
954263 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
954264 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
954265 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
954266 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
954267 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
954268 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
954269 Nine hundred fifty four thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
954270 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
954271 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
954272 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
954273 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
954274 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
954275 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
954276 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
954277 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
954278 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
954279 Nine hundred fifty four thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
954280 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
954281 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
954282 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
954283 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
954284 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
954285 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
954286 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
954287 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
954288 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
954289 Nine hundred fifty four thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
954290 Nine hundred fifty four thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
954291 Nine hundred fifty four thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
954292 Nine hundred fifty four thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
954293 Nine hundred fifty four thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
954294 Nine hundred fifty four thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
954295 Nine hundred fifty four thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
954296 Nine hundred fifty four thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
954297 Nine hundred fifty four thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
954298 Nine hundred fifty four thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
954299 Nine hundred fifty four thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
954300 Nine hundred fifty four thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 954201 ถึง 954300 (Nine hundred fifty four thousand two hundred and one to Nine hundred fifty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 954301-954400, 954401-954500, 954501-954600, 954601-954700, 954701-954800, 954801-954900, 954901-955000, 955001-955100, 955101-955200, 955201-955300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 954101-954200, 954001-954100, 953901-954000, 953801-953900, 953701-953800, 953601-953700, 953501-953600, 953401-953500, 953301-953400, 953201-953300