วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 954001 ถึง 954100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 954001 ถึง 954100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 954001 ถึง 954100 (Nine hundred fifty four thousand and one to Nine hundred fifty four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
954001 Nine hundred fifty four thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
954002 Nine hundred fifty four thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สอง
954003 Nine hundred fifty four thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม
954004 Nine hundred fifty four thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่
954005 Nine hundred fifty four thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
954006 Nine hundred fifty four thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก
954007 Nine hundred fifty four thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
954008 Nine hundred fifty four thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด
954009 Nine hundred fifty four thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
954010 Nine hundred fifty four thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
954011 Nine hundred fifty four thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
954012 Nine hundred fifty four thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
954013 Nine hundred fifty four thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
954014 Nine hundred fifty four thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
954015 Nine hundred fifty four thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
954016 Nine hundred fifty four thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
954017 Nine hundred fifty four thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
954018 Nine hundred fifty four thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
954019 Nine hundred fifty four thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
954020 Nine hundred fifty four thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
954021 Nine hundred fifty four thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
954022 Nine hundred fifty four thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
954023 Nine hundred fifty four thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
954024 Nine hundred fifty four thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
954025 Nine hundred fifty four thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
954026 Nine hundred fifty four thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
954027 Nine hundred fifty four thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
954028 Nine hundred fifty four thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
954029 Nine hundred fifty four thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
954030 Nine hundred fifty four thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
954031 Nine hundred fifty four thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
954032 Nine hundred fifty four thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
954033 Nine hundred fifty four thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
954034 Nine hundred fifty four thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
954035 Nine hundred fifty four thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
954036 Nine hundred fifty four thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
954037 Nine hundred fifty four thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
954038 Nine hundred fifty four thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
954039 Nine hundred fifty four thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
954040 Nine hundred fifty four thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
954041 Nine hundred fifty four thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
954042 Nine hundred fifty four thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
954043 Nine hundred fifty four thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
954044 Nine hundred fifty four thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
954045 Nine hundred fifty four thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
954046 Nine hundred fifty four thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
954047 Nine hundred fifty four thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
954048 Nine hundred fifty four thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
954049 Nine hundred fifty four thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
954050 Nine hundred fifty four thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
954051 Nine hundred fifty four thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
954052 Nine hundred fifty four thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
954053 Nine hundred fifty four thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
954054 Nine hundred fifty four thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
954055 Nine hundred fifty four thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
954056 Nine hundred fifty four thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
954057 Nine hundred fifty four thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
954058 Nine hundred fifty four thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
954059 Nine hundred fifty four thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
954060 Nine hundred fifty four thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
954061 Nine hundred fifty four thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
954062 Nine hundred fifty four thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
954063 Nine hundred fifty four thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
954064 Nine hundred fifty four thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
954065 Nine hundred fifty four thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
954066 Nine hundred fifty four thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
954067 Nine hundred fifty four thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
954068 Nine hundred fifty four thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
954069 Nine hundred fifty four thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
954070 Nine hundred fifty four thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
954071 Nine hundred fifty four thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
954072 Nine hundred fifty four thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
954073 Nine hundred fifty four thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
954074 Nine hundred fifty four thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
954075 Nine hundred fifty four thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
954076 Nine hundred fifty four thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
954077 Nine hundred fifty four thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
954078 Nine hundred fifty four thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
954079 Nine hundred fifty four thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
954080 Nine hundred fifty four thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
954081 Nine hundred fifty four thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
954082 Nine hundred fifty four thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
954083 Nine hundred fifty four thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
954084 Nine hundred fifty four thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
954085 Nine hundred fifty four thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
954086 Nine hundred fifty four thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
954087 Nine hundred fifty four thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
954088 Nine hundred fifty four thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
954089 Nine hundred fifty four thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
954090 Nine hundred fifty four thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
954091 Nine hundred fifty four thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
954092 Nine hundred fifty four thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
954093 Nine hundred fifty four thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
954094 Nine hundred fifty four thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
954095 Nine hundred fifty four thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
954096 Nine hundred fifty four thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
954097 Nine hundred fifty four thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
954098 Nine hundred fifty four thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
954099 Nine hundred fifty four thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
954100 Nine hundred fifty four thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 954001 ถึง 954100 (Nine hundred fifty four thousand and one to Nine hundred fifty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 954101-954200, 954201-954300, 954301-954400, 954401-954500, 954501-954600, 954601-954700, 954701-954800, 954801-954900, 954901-955000, 955001-955100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 953901-954000, 953801-953900, 953701-953800, 953601-953700, 953501-953600, 953401-953500, 953301-953400, 953201-953300, 953101-953200, 953001-953100