วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 953501 ถึง 953600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 953501 ถึง 953600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 953501 ถึง 953600 (Nine hundred fifty three thousand five hundred and one to Nine hundred fifty three thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
953501 Nine hundred fifty three thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
953502 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
953503 Nine hundred fifty three thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
953504 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
953505 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
953506 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก
953507 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
953508 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
953509 Nine hundred fifty three thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
953510 Nine hundred fifty three thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
953511 Nine hundred fifty three thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
953512 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
953513 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
953514 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
953515 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
953516 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
953517 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
953518 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
953519 Nine hundred fifty three thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
953520 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
953521 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
953522 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
953523 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
953524 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
953525 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
953526 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
953527 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
953528 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
953529 Nine hundred fifty three thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
953530 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
953531 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
953532 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
953533 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
953534 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
953535 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
953536 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
953537 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
953538 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
953539 Nine hundred fifty three thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
953540 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
953541 Nine hundred fifty three thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
953542 Nine hundred fifty three thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
953543 Nine hundred fifty three thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
953544 Nine hundred fifty three thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
953545 Nine hundred fifty three thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
953546 Nine hundred fifty three thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
953547 Nine hundred fifty three thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
953548 Nine hundred fifty three thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
953549 Nine hundred fifty three thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
953550 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
953551 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
953552 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
953553 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
953554 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
953555 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
953556 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
953557 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
953558 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
953559 Nine hundred fifty three thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
953560 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
953561 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
953562 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
953563 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
953564 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
953565 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
953566 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
953567 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
953568 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
953569 Nine hundred fifty three thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
953570 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
953571 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
953572 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
953573 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
953574 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
953575 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
953576 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
953577 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
953578 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
953579 Nine hundred fifty three thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
953580 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
953581 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
953582 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
953583 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
953584 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
953585 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
953586 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
953587 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
953588 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
953589 Nine hundred fifty three thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
953590 Nine hundred fifty three thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
953591 Nine hundred fifty three thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
953592 Nine hundred fifty three thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
953593 Nine hundred fifty three thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
953594 Nine hundred fifty three thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
953595 Nine hundred fifty three thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
953596 Nine hundred fifty three thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
953597 Nine hundred fifty three thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
953598 Nine hundred fifty three thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
953599 Nine hundred fifty three thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
953600 Nine hundred fifty three thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 953501 ถึง 953600 (Nine hundred fifty three thousand five hundred and one to Nine hundred fifty three thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 953601-953700, 953701-953800, 953801-953900, 953901-954000, 954001-954100, 954101-954200, 954201-954300, 954301-954400, 954401-954500, 954501-954600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 953401-953500, 953301-953400, 953201-953300, 953101-953200, 953001-953100, 952901-953000, 952801-952900, 952701-952800, 952601-952700, 952501-952600