วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 953001 ถึง 953100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 953001 ถึง 953100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 953001 ถึง 953100 (Nine hundred fifty three thousand and one to Nine hundred fifty three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
953001 Nine hundred fifty three thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
953002 Nine hundred fifty three thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สอง
953003 Nine hundred fifty three thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม
953004 Nine hundred fifty three thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่
953005 Nine hundred fifty three thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
953006 Nine hundred fifty three thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก
953007 Nine hundred fifty three thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
953008 Nine hundred fifty three thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด
953009 Nine hundred fifty three thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
953010 Nine hundred fifty three thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
953011 Nine hundred fifty three thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
953012 Nine hundred fifty three thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
953013 Nine hundred fifty three thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
953014 Nine hundred fifty three thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
953015 Nine hundred fifty three thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
953016 Nine hundred fifty three thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
953017 Nine hundred fifty three thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
953018 Nine hundred fifty three thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
953019 Nine hundred fifty three thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
953020 Nine hundred fifty three thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
953021 Nine hundred fifty three thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
953022 Nine hundred fifty three thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
953023 Nine hundred fifty three thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
953024 Nine hundred fifty three thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
953025 Nine hundred fifty three thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
953026 Nine hundred fifty three thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
953027 Nine hundred fifty three thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
953028 Nine hundred fifty three thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
953029 Nine hundred fifty three thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
953030 Nine hundred fifty three thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
953031 Nine hundred fifty three thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
953032 Nine hundred fifty three thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
953033 Nine hundred fifty three thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
953034 Nine hundred fifty three thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
953035 Nine hundred fifty three thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
953036 Nine hundred fifty three thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
953037 Nine hundred fifty three thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
953038 Nine hundred fifty three thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
953039 Nine hundred fifty three thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
953040 Nine hundred fifty three thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
953041 Nine hundred fifty three thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
953042 Nine hundred fifty three thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
953043 Nine hundred fifty three thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
953044 Nine hundred fifty three thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
953045 Nine hundred fifty three thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
953046 Nine hundred fifty three thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
953047 Nine hundred fifty three thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
953048 Nine hundred fifty three thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
953049 Nine hundred fifty three thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
953050 Nine hundred fifty three thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
953051 Nine hundred fifty three thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
953052 Nine hundred fifty three thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
953053 Nine hundred fifty three thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
953054 Nine hundred fifty three thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
953055 Nine hundred fifty three thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
953056 Nine hundred fifty three thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
953057 Nine hundred fifty three thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
953058 Nine hundred fifty three thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
953059 Nine hundred fifty three thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
953060 Nine hundred fifty three thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
953061 Nine hundred fifty three thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
953062 Nine hundred fifty three thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
953063 Nine hundred fifty three thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
953064 Nine hundred fifty three thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
953065 Nine hundred fifty three thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
953066 Nine hundred fifty three thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
953067 Nine hundred fifty three thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
953068 Nine hundred fifty three thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
953069 Nine hundred fifty three thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
953070 Nine hundred fifty three thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
953071 Nine hundred fifty three thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
953072 Nine hundred fifty three thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
953073 Nine hundred fifty three thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
953074 Nine hundred fifty three thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
953075 Nine hundred fifty three thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
953076 Nine hundred fifty three thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
953077 Nine hundred fifty three thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
953078 Nine hundred fifty three thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
953079 Nine hundred fifty three thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
953080 Nine hundred fifty three thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
953081 Nine hundred fifty three thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
953082 Nine hundred fifty three thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
953083 Nine hundred fifty three thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
953084 Nine hundred fifty three thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
953085 Nine hundred fifty three thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
953086 Nine hundred fifty three thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
953087 Nine hundred fifty three thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
953088 Nine hundred fifty three thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
953089 Nine hundred fifty three thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
953090 Nine hundred fifty three thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
953091 Nine hundred fifty three thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
953092 Nine hundred fifty three thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
953093 Nine hundred fifty three thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
953094 Nine hundred fifty three thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
953095 Nine hundred fifty three thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
953096 Nine hundred fifty three thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
953097 Nine hundred fifty three thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
953098 Nine hundred fifty three thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
953099 Nine hundred fifty three thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
953100 Nine hundred fifty three thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 953001 ถึง 953100 (Nine hundred fifty three thousand and one to Nine hundred fifty three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 953101-953200, 953201-953300, 953301-953400, 953401-953500, 953501-953600, 953601-953700, 953701-953800, 953801-953900, 953901-954000, 954001-954100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 952901-953000, 952801-952900, 952701-952800, 952601-952700, 952501-952600, 952401-952500, 952301-952400, 952201-952300, 952101-952200, 952001-952100