วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 952401 ถึง 952500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 952401 ถึง 952500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 952401 ถึง 952500 (Nine hundred fifty two thousand four hundred and one to Nine hundred fifty two thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
952401 Nine hundred fifty two thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
952402 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สอง
952403 Nine hundred fifty two thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม
952404 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่
952405 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
952406 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก
952407 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
952408 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด
952409 Nine hundred fifty two thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
952410 Nine hundred fifty two thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
952411 Nine hundred fifty two thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
952412 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
952413 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
952414 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
952415 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
952416 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
952417 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
952418 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
952419 Nine hundred fifty two thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
952420 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
952421 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
952422 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
952423 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
952424 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
952425 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
952426 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
952427 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
952428 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
952429 Nine hundred fifty two thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
952430 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
952431 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
952432 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
952433 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
952434 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
952435 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
952436 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
952437 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
952438 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
952439 Nine hundred fifty two thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
952440 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
952441 Nine hundred fifty two thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
952442 Nine hundred fifty two thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
952443 Nine hundred fifty two thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
952444 Nine hundred fifty two thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
952445 Nine hundred fifty two thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
952446 Nine hundred fifty two thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
952447 Nine hundred fifty two thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
952448 Nine hundred fifty two thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
952449 Nine hundred fifty two thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
952450 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
952451 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
952452 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
952453 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
952454 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
952455 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
952456 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
952457 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
952458 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
952459 Nine hundred fifty two thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
952460 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
952461 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
952462 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
952463 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
952464 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
952465 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
952466 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
952467 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
952468 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
952469 Nine hundred fifty two thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
952470 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
952471 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
952472 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
952473 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
952474 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
952475 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
952476 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
952477 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
952478 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
952479 Nine hundred fifty two thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
952480 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
952481 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
952482 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
952483 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
952484 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
952485 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
952486 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
952487 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
952488 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
952489 Nine hundred fifty two thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
952490 Nine hundred fifty two thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
952491 Nine hundred fifty two thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
952492 Nine hundred fifty two thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
952493 Nine hundred fifty two thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
952494 Nine hundred fifty two thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
952495 Nine hundred fifty two thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
952496 Nine hundred fifty two thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
952497 Nine hundred fifty two thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
952498 Nine hundred fifty two thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
952499 Nine hundred fifty two thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
952500 Nine hundred fifty two thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 952401 ถึง 952500 (Nine hundred fifty two thousand four hundred and one to Nine hundred fifty two thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 952501-952600, 952601-952700, 952701-952800, 952801-952900, 952901-953000, 953001-953100, 953101-953200, 953201-953300, 953301-953400, 953401-953500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 952301-952400, 952201-952300, 952101-952200, 952001-952100, 951901-952000, 951801-951900, 951701-951800, 951601-951700, 951501-951600, 951401-951500