วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 952201 ถึง 952300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 952201 ถึง 952300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 952201 ถึง 952300 (Nine hundred fifty two thousand two hundred and one to Nine hundred fifty two thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
952201 Nine hundred fifty two thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
952202 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สอง
952203 Nine hundred fifty two thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม
952204 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่
952205 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
952206 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก
952207 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
952208 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด
952209 Nine hundred fifty two thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
952210 Nine hundred fifty two thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
952211 Nine hundred fifty two thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
952212 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
952213 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
952214 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
952215 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
952216 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
952217 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
952218 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
952219 Nine hundred fifty two thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
952220 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
952221 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
952222 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
952223 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
952224 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
952225 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
952226 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
952227 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
952228 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
952229 Nine hundred fifty two thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
952230 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
952231 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
952232 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
952233 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
952234 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
952235 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
952236 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
952237 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
952238 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
952239 Nine hundred fifty two thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
952240 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
952241 Nine hundred fifty two thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
952242 Nine hundred fifty two thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
952243 Nine hundred fifty two thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
952244 Nine hundred fifty two thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
952245 Nine hundred fifty two thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
952246 Nine hundred fifty two thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
952247 Nine hundred fifty two thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
952248 Nine hundred fifty two thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
952249 Nine hundred fifty two thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
952250 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
952251 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
952252 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
952253 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
952254 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
952255 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
952256 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
952257 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
952258 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
952259 Nine hundred fifty two thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
952260 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
952261 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
952262 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
952263 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
952264 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
952265 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
952266 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
952267 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
952268 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
952269 Nine hundred fifty two thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
952270 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
952271 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
952272 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
952273 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
952274 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
952275 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
952276 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
952277 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
952278 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
952279 Nine hundred fifty two thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
952280 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
952281 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
952282 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
952283 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
952284 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
952285 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
952286 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
952287 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
952288 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
952289 Nine hundred fifty two thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
952290 Nine hundred fifty two thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
952291 Nine hundred fifty two thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
952292 Nine hundred fifty two thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
952293 Nine hundred fifty two thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
952294 Nine hundred fifty two thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
952295 Nine hundred fifty two thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
952296 Nine hundred fifty two thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
952297 Nine hundred fifty two thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
952298 Nine hundred fifty two thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
952299 Nine hundred fifty two thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
952300 Nine hundred fifty two thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 952201 ถึง 952300 (Nine hundred fifty two thousand two hundred and one to Nine hundred fifty two thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 952301-952400, 952401-952500, 952501-952600, 952601-952700, 952701-952800, 952801-952900, 952901-953000, 953001-953100, 953101-953200, 953201-953300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 952101-952200, 952001-952100, 951901-952000, 951801-951900, 951701-951800, 951601-951700, 951501-951600, 951401-951500, 951301-951400, 951201-951300