วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 952001 ถึง 952100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 952001 ถึง 952100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 952001 ถึง 952100 (Nine hundred fifty two thousand and one to Nine hundred fifty two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
952001 Nine hundred fifty two thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
952002 Nine hundred fifty two thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง
952003 Nine hundred fifty two thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม
952004 Nine hundred fifty two thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่
952005 Nine hundred fifty two thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
952006 Nine hundred fifty two thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก
952007 Nine hundred fifty two thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
952008 Nine hundred fifty two thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด
952009 Nine hundred fifty two thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
952010 Nine hundred fifty two thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
952011 Nine hundred fifty two thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
952012 Nine hundred fifty two thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
952013 Nine hundred fifty two thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
952014 Nine hundred fifty two thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
952015 Nine hundred fifty two thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
952016 Nine hundred fifty two thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
952017 Nine hundred fifty two thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
952018 Nine hundred fifty two thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
952019 Nine hundred fifty two thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
952020 Nine hundred fifty two thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
952021 Nine hundred fifty two thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
952022 Nine hundred fifty two thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
952023 Nine hundred fifty two thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
952024 Nine hundred fifty two thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
952025 Nine hundred fifty two thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
952026 Nine hundred fifty two thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
952027 Nine hundred fifty two thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
952028 Nine hundred fifty two thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
952029 Nine hundred fifty two thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
952030 Nine hundred fifty two thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
952031 Nine hundred fifty two thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
952032 Nine hundred fifty two thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
952033 Nine hundred fifty two thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
952034 Nine hundred fifty two thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
952035 Nine hundred fifty two thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
952036 Nine hundred fifty two thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
952037 Nine hundred fifty two thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
952038 Nine hundred fifty two thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
952039 Nine hundred fifty two thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
952040 Nine hundred fifty two thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
952041 Nine hundred fifty two thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
952042 Nine hundred fifty two thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
952043 Nine hundred fifty two thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
952044 Nine hundred fifty two thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
952045 Nine hundred fifty two thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
952046 Nine hundred fifty two thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
952047 Nine hundred fifty two thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
952048 Nine hundred fifty two thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
952049 Nine hundred fifty two thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
952050 Nine hundred fifty two thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
952051 Nine hundred fifty two thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
952052 Nine hundred fifty two thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
952053 Nine hundred fifty two thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
952054 Nine hundred fifty two thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
952055 Nine hundred fifty two thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
952056 Nine hundred fifty two thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
952057 Nine hundred fifty two thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
952058 Nine hundred fifty two thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
952059 Nine hundred fifty two thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
952060 Nine hundred fifty two thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
952061 Nine hundred fifty two thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
952062 Nine hundred fifty two thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
952063 Nine hundred fifty two thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
952064 Nine hundred fifty two thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
952065 Nine hundred fifty two thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
952066 Nine hundred fifty two thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
952067 Nine hundred fifty two thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
952068 Nine hundred fifty two thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
952069 Nine hundred fifty two thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
952070 Nine hundred fifty two thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
952071 Nine hundred fifty two thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
952072 Nine hundred fifty two thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
952073 Nine hundred fifty two thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
952074 Nine hundred fifty two thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
952075 Nine hundred fifty two thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
952076 Nine hundred fifty two thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
952077 Nine hundred fifty two thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
952078 Nine hundred fifty two thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
952079 Nine hundred fifty two thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
952080 Nine hundred fifty two thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
952081 Nine hundred fifty two thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
952082 Nine hundred fifty two thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
952083 Nine hundred fifty two thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
952084 Nine hundred fifty two thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
952085 Nine hundred fifty two thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
952086 Nine hundred fifty two thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
952087 Nine hundred fifty two thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
952088 Nine hundred fifty two thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
952089 Nine hundred fifty two thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
952090 Nine hundred fifty two thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
952091 Nine hundred fifty two thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
952092 Nine hundred fifty two thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
952093 Nine hundred fifty two thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
952094 Nine hundred fifty two thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
952095 Nine hundred fifty two thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
952096 Nine hundred fifty two thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
952097 Nine hundred fifty two thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
952098 Nine hundred fifty two thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
952099 Nine hundred fifty two thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
952100 Nine hundred fifty two thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 952001 ถึง 952100 (Nine hundred fifty two thousand and one to Nine hundred fifty two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 952101-952200, 952201-952300, 952301-952400, 952401-952500, 952501-952600, 952601-952700, 952701-952800, 952801-952900, 952901-953000, 953001-953100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 951901-952000, 951801-951900, 951701-951800, 951601-951700, 951501-951600, 951401-951500, 951301-951400, 951201-951300, 951101-951200, 951001-951100