วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950401 ถึง 950500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950401 ถึง 950500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950401 ถึง 950500 (Nine hundred fifty thousand four hundred and one to Nine hundred fifty thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
950401 Nine hundred fifty thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หนึ่ง
950402 Nine hundred fifty thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สอง
950403 Nine hundred fifty thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม
950404 Nine hundred fifty thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่
950405 Nine hundred fifty thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า
950406 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก
950407 Nine hundred fifty thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด
950408 Nine hundred fifty thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด
950409 Nine hundred fifty thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า
950410 Nine hundred fifty thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ
950411 Nine hundred fifty thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
950412 Nine hundred fifty thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
950413 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
950414 Nine hundred fifty thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
950415 Nine hundred fifty thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
950416 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​หก
950417 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
950418 Nine hundred fifty thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
950419 Nine hundred fifty thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
950420 Nine hundred fifty thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
950421 Nine hundred fifty thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
950422 Nine hundred fifty thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
950423 Nine hundred fifty thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
950424 Nine hundred fifty thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
950425 Nine hundred fifty thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
950426 Nine hundred fifty thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
950427 Nine hundred fifty thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
950428 Nine hundred fifty thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
950429 Nine hundred fifty thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
950430 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
950431 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
950432 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
950433 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
950434 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
950435 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
950436 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
950437 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
950438 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
950439 Nine hundred fifty thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
950440 Nine hundred fifty thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
950441 Nine hundred fifty thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
950442 Nine hundred fifty thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
950443 Nine hundred fifty thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
950444 Nine hundred fifty thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
950445 Nine hundred fifty thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
950446 Nine hundred fifty thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
950447 Nine hundred fifty thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
950448 Nine hundred fifty thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
950449 Nine hundred fifty thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
950450 Nine hundred fifty thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
950451 Nine hundred fifty thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
950452 Nine hundred fifty thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
950453 Nine hundred fifty thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
950454 Nine hundred fifty thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
950455 Nine hundred fifty thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
950456 Nine hundred fifty thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
950457 Nine hundred fifty thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
950458 Nine hundred fifty thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
950459 Nine hundred fifty thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
950460 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ
950461 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
950462 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
950463 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
950464 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
950465 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
950466 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
950467 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
950468 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
950469 Nine hundred fifty thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
950470 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
950471 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
950472 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
950473 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
950474 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
950475 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
950476 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
950477 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
950478 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
950479 Nine hundred fifty thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
950480 Nine hundred fifty thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
950481 Nine hundred fifty thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
950482 Nine hundred fifty thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
950483 Nine hundred fifty thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
950484 Nine hundred fifty thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
950485 Nine hundred fifty thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
950486 Nine hundred fifty thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
950487 Nine hundred fifty thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
950488 Nine hundred fifty thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
950489 Nine hundred fifty thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
950490 Nine hundred fifty thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
950491 Nine hundred fifty thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
950492 Nine hundred fifty thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
950493 Nine hundred fifty thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
950494 Nine hundred fifty thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
950495 Nine hundred fifty thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
950496 Nine hundred fifty thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
950497 Nine hundred fifty thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
950498 Nine hundred fifty thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
950499 Nine hundred fifty thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
950500 Nine hundred fifty thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950401 ถึง 950500 (Nine hundred fifty thousand four hundred and one to Nine hundred fifty thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 950501-950600, 950601-950700, 950701-950800, 950801-950900, 950901-951000, 951001-951100, 951101-951200, 951201-951300, 951301-951400, 951401-951500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 950301-950400, 950201-950300, 950101-950200, 950001-950100, 949901-950000, 949801-949900, 949701-949800, 949601-949700, 949501-949600, 949401-949500