วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950301 ถึง 950400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950301 ถึง 950400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950301 ถึง 950400 (Nine hundred fifty thousand three hundred and one to Nine hundred fifty thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
950301 Nine hundred fifty thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หนึ่ง
950302 Nine hundred fifty thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สอง
950303 Nine hundred fifty thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม
950304 Nine hundred fifty thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่
950305 Nine hundred fifty thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า
950306 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก
950307 Nine hundred fifty thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด
950308 Nine hundred fifty thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด
950309 Nine hundred fifty thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า
950310 Nine hundred fifty thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ
950311 Nine hundred fifty thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
950312 Nine hundred fifty thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
950313 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
950314 Nine hundred fifty thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
950315 Nine hundred fifty thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
950316 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​หก
950317 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
950318 Nine hundred fifty thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
950319 Nine hundred fifty thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
950320 Nine hundred fifty thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
950321 Nine hundred fifty thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
950322 Nine hundred fifty thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
950323 Nine hundred fifty thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
950324 Nine hundred fifty thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
950325 Nine hundred fifty thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
950326 Nine hundred fifty thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
950327 Nine hundred fifty thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
950328 Nine hundred fifty thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
950329 Nine hundred fifty thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
950330 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
950331 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
950332 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
950333 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
950334 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
950335 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
950336 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
950337 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
950338 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
950339 Nine hundred fifty thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
950340 Nine hundred fifty thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
950341 Nine hundred fifty thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
950342 Nine hundred fifty thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
950343 Nine hundred fifty thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
950344 Nine hundred fifty thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
950345 Nine hundred fifty thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
950346 Nine hundred fifty thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
950347 Nine hundred fifty thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
950348 Nine hundred fifty thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
950349 Nine hundred fifty thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
950350 Nine hundred fifty thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
950351 Nine hundred fifty thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
950352 Nine hundred fifty thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
950353 Nine hundred fifty thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
950354 Nine hundred fifty thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
950355 Nine hundred fifty thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
950356 Nine hundred fifty thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
950357 Nine hundred fifty thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
950358 Nine hundred fifty thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
950359 Nine hundred fifty thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
950360 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ
950361 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
950362 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
950363 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
950364 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
950365 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
950366 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
950367 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
950368 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
950369 Nine hundred fifty thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
950370 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
950371 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
950372 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
950373 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
950374 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
950375 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
950376 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
950377 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
950378 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
950379 Nine hundred fifty thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
950380 Nine hundred fifty thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
950381 Nine hundred fifty thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
950382 Nine hundred fifty thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
950383 Nine hundred fifty thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
950384 Nine hundred fifty thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
950385 Nine hundred fifty thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
950386 Nine hundred fifty thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
950387 Nine hundred fifty thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
950388 Nine hundred fifty thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
950389 Nine hundred fifty thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
950390 Nine hundred fifty thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
950391 Nine hundred fifty thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
950392 Nine hundred fifty thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
950393 Nine hundred fifty thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
950394 Nine hundred fifty thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
950395 Nine hundred fifty thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
950396 Nine hundred fifty thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
950397 Nine hundred fifty thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
950398 Nine hundred fifty thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
950399 Nine hundred fifty thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
950400 Nine hundred fifty thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950301 ถึง 950400 (Nine hundred fifty thousand three hundred and one to Nine hundred fifty thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 950401-950500, 950501-950600, 950601-950700, 950701-950800, 950801-950900, 950901-951000, 951001-951100, 951101-951200, 951201-951300, 951301-951400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 950201-950300, 950101-950200, 950001-950100, 949901-950000, 949801-949900, 949701-949800, 949601-949700, 949501-949600, 949401-949500, 949301-949400