วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9501 ถึง 9600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9501 ถึง 9600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9501 ถึง 9600 (Nine thousand five hundred and one to Nine thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
9501 Nine thousand five hundred and oneไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
9502 Nine thousand five hundred and twoไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
9503 Nine thousand five hundred and threeไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
9504 Nine thousand five hundred and fourไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
9505 Nine thousand five hundred and fiveไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
9506 Nine thousand five hundred and sixไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก
9507 Nine thousand five hundred and sevenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
9508 Nine thousand five hundred and eightไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
9509 Nine thousand five hundred and nineไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
9510 Nine thousand five hundred and tenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
9511 Nine thousand five hundred and elevenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
9512 Nine thousand five hundred and twelveไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
9513 Nine thousand five hundred and thirteenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
9514 Nine thousand five hundred and fourteenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
9515 Nine thousand five hundred and fifteenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
9516 Nine thousand five hundred and sixteenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
9517 Nine thousand five hundred and seventeenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
9518 Nine thousand five hundred and eighteenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
9519 Nine thousand five hundred and nineteenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
9520 Nine thousand five hundred and twentyไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
9521 Nine thousand five hundred and twenty oneไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
9522 Nine thousand five hundred and twenty twoไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
9523 Nine thousand five hundred and twenty threeไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
9524 Nine thousand five hundred and twenty fourไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
9525 Nine thousand five hundred and twenty fiveไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
9526 Nine thousand five hundred and twenty sixไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
9527 Nine thousand five hundred and twenty sevenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
9528 Nine thousand five hundred and twenty eightไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
9529 Nine thousand five hundred and twenty nineไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
9530 Nine thousand five hundred and thirtyไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
9531 Nine thousand five hundred and thirty oneไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
9532 Nine thousand five hundred and thirty twoไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
9533 Nine thousand five hundred and thirty threeไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
9534 Nine thousand five hundred and thirty fourไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
9535 Nine thousand five hundred and thirty fiveไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
9536 Nine thousand five hundred and thirty sixไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
9537 Nine thousand five hundred and thirty sevenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
9538 Nine thousand five hundred and thirty eightไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
9539 Nine thousand five hundred and thirty nineไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
9540 Nine thousand five hundred and fortyไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
9541 Nine thousand five hundred and forty oneไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
9542 Nine thousand five hundred and forty twoไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
9543 Nine thousand five hundred and forty threeไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
9544 Nine thousand five hundred and forty fourไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
9545 Nine thousand five hundred and forty fiveไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
9546 Nine thousand five hundred and forty sixไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
9547 Nine thousand five hundred and forty sevenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
9548 Nine thousand five hundred and forty eightไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
9549 Nine thousand five hundred and forty nineไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
9550 Nine thousand five hundred and fiftyไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
9551 Nine thousand five hundred and fifty oneไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
9552 Nine thousand five hundred and fifty twoไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
9553 Nine thousand five hundred and fifty threeไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
9554 Nine thousand five hundred and fifty fourไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
9555 Nine thousand five hundred and fifty fiveไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
9556 Nine thousand five hundred and fifty sixไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
9557 Nine thousand five hundred and fifty sevenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
9558 Nine thousand five hundred and fifty eightไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
9559 Nine thousand five hundred and fifty nineไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
9560 Nine thousand five hundred and sixtyไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
9561 Nine thousand five hundred and sixty oneไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
9562 Nine thousand five hundred and sixty twoไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
9563 Nine thousand five hundred and sixty threeไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
9564 Nine thousand five hundred and sixty fourไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
9565 Nine thousand five hundred and sixty fiveไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
9566 Nine thousand five hundred and sixty sixไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
9567 Nine thousand five hundred and sixty sevenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
9568 Nine thousand five hundred and sixty eightไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
9569 Nine thousand five hundred and sixty nineไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
9570 Nine thousand five hundred and seventyไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
9571 Nine thousand five hundred and seventy oneไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
9572 Nine thousand five hundred and seventy twoไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
9573 Nine thousand five hundred and seventy threeไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
9574 Nine thousand five hundred and seventy fourไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
9575 Nine thousand five hundred and seventy fiveไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
9576 Nine thousand five hundred and seventy sixไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
9577 Nine thousand five hundred and seventy sevenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
9578 Nine thousand five hundred and seventy eightไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
9579 Nine thousand five hundred and seventy nineไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
9580 Nine thousand five hundred and eightyไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
9581 Nine thousand five hundred and eighty oneไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
9582 Nine thousand five hundred and eighty twoไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
9583 Nine thousand five hundred and eighty threeไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
9584 Nine thousand five hundred and eighty fourไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
9585 Nine thousand five hundred and eighty fiveไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
9586 Nine thousand five hundred and eighty sixไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
9587 Nine thousand five hundred and eighty sevenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
9588 Nine thousand five hundred and eighty eightไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
9589 Nine thousand five hundred and eighty nineไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
9590 Nine thousand five hundred and ninetyไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
9591 Nine thousand five hundred and ninety oneไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
9592 Nine thousand five hundred and ninety twoไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
9593 Nine thousand five hundred and ninety threeไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
9594 Nine thousand five hundred and ninety fourไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
9595 Nine thousand five hundred and ninety fiveไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
9596 Nine thousand five hundred and ninety sixไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
9597 Nine thousand five hundred and ninety sevenไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
9598 Nine thousand five hundred and ninety eightไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
9599 Nine thousand five hundred and ninety nineไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
9600 Nine thousand six hundredไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9501 ถึง 9600 (Nine thousand five hundred and one to Nine thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 9601-9700, 9701-9800, 9801-9900, 9901-10000, 10001-10100, 10101-10200, 10201-10300, 10301-10400, 10401-10500, 10501-10600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 9401-9500, 9301-9400, 9201-9300, 9101-9200, 9001-9100, 8901-9000, 8801-8900, 8701-8800, 8601-8700, 8501-8600