วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 95001 ถึง 95100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 95001 ถึง 95100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 95001 ถึง 95100 (Ninety five thousand and one to Ninety five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
95001 Ninety five thousand and oneไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
95002 Ninety five thousand and twoไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
95003 Ninety five thousand and threeไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
95004 Ninety five thousand and fourไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
95005 Ninety five thousand and fiveไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
95006 Ninety five thousand and sixไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก
95007 Ninety five thousand and sevenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
95008 Ninety five thousand and eightไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
95009 Ninety five thousand and nineไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
95010 Ninety five thousand and tenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
95011 Ninety five thousand and elevenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
95012 Ninety five thousand and twelveไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
95013 Ninety five thousand and thirteenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
95014 Ninety five thousand and fourteenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
95015 Ninety five thousand and fifteenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
95016 Ninety five thousand and sixteenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
95017 Ninety five thousand and seventeenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
95018 Ninety five thousand and eighteenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
95019 Ninety five thousand and nineteenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
95020 Ninety five thousand and twentyไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
95021 Ninety five thousand and twenty oneไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
95022 Ninety five thousand and twenty twoไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
95023 Ninety five thousand and twenty threeไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
95024 Ninety five thousand and twenty fourไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
95025 Ninety five thousand and twenty fiveไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
95026 Ninety five thousand and twenty sixไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
95027 Ninety five thousand and twenty sevenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
95028 Ninety five thousand and twenty eightไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
95029 Ninety five thousand and twenty nineไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
95030 Ninety five thousand and thirtyไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
95031 Ninety five thousand and thirty oneไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
95032 Ninety five thousand and thirty twoไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
95033 Ninety five thousand and thirty threeไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
95034 Ninety five thousand and thirty fourไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
95035 Ninety five thousand and thirty fiveไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
95036 Ninety five thousand and thirty sixไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
95037 Ninety five thousand and thirty sevenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
95038 Ninety five thousand and thirty eightไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
95039 Ninety five thousand and thirty nineไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
95040 Ninety five thousand and fortyไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
95041 Ninety five thousand and forty oneไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
95042 Ninety five thousand and forty twoไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
95043 Ninety five thousand and forty threeไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
95044 Ninety five thousand and forty fourไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
95045 Ninety five thousand and forty fiveไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
95046 Ninety five thousand and forty sixไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
95047 Ninety five thousand and forty sevenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
95048 Ninety five thousand and forty eightไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
95049 Ninety five thousand and forty nineไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
95050 Ninety five thousand and fiftyไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
95051 Ninety five thousand and fifty oneไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
95052 Ninety five thousand and fifty twoไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
95053 Ninety five thousand and fifty threeไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
95054 Ninety five thousand and fifty fourไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
95055 Ninety five thousand and fifty fiveไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
95056 Ninety five thousand and fifty sixไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
95057 Ninety five thousand and fifty sevenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
95058 Ninety five thousand and fifty eightไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
95059 Ninety five thousand and fifty nineไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
95060 Ninety five thousand and sixtyไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
95061 Ninety five thousand and sixty oneไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
95062 Ninety five thousand and sixty twoไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
95063 Ninety five thousand and sixty threeไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
95064 Ninety five thousand and sixty fourไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
95065 Ninety five thousand and sixty fiveไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
95066 Ninety five thousand and sixty sixไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
95067 Ninety five thousand and sixty sevenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
95068 Ninety five thousand and sixty eightไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
95069 Ninety five thousand and sixty nineไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
95070 Ninety five thousand and seventyไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
95071 Ninety five thousand and seventy oneไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
95072 Ninety five thousand and seventy twoไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
95073 Ninety five thousand and seventy threeไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
95074 Ninety five thousand and seventy fourไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
95075 Ninety five thousand and seventy fiveไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
95076 Ninety five thousand and seventy sixไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
95077 Ninety five thousand and seventy sevenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
95078 Ninety five thousand and seventy eightไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
95079 Ninety five thousand and seventy nineไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
95080 Ninety five thousand and eightyไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
95081 Ninety five thousand and eighty oneไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
95082 Ninety five thousand and eighty twoไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
95083 Ninety five thousand and eighty threeไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
95084 Ninety five thousand and eighty fourไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
95085 Ninety five thousand and eighty fiveไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
95086 Ninety five thousand and eighty sixไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
95087 Ninety five thousand and eighty sevenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
95088 Ninety five thousand and eighty eightไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
95089 Ninety five thousand and eighty nineไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
95090 Ninety five thousand and ninetyไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
95091 Ninety five thousand and ninety oneไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
95092 Ninety five thousand and ninety twoไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
95093 Ninety five thousand and ninety threeไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
95094 Ninety five thousand and ninety fourไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
95095 Ninety five thousand and ninety fiveไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
95096 Ninety five thousand and ninety sixไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
95097 Ninety five thousand and ninety sevenไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
95098 Ninety five thousand and ninety eightไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
95099 Ninety five thousand and ninety nineไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
95100 Ninety five thousand one hundredไนน์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 95001 ถึง 95100 (Ninety five thousand and one to Ninety five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 95101-95200, 95201-95300, 95301-95400, 95401-95500, 95501-95600, 95601-95700, 95701-95800, 95801-95900, 95901-96000, 96001-96100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 94901-95000, 94801-94900, 94701-94800, 94601-94700, 94501-94600, 94401-94500, 94301-94400, 94201-94300, 94101-94200, 94001-94100