วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950001 ถึง 950100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 950001 ถึง 950100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950001 ถึง 950100 (Nine hundred fifty thousand and one to Nine hundred fifty thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
950001 Nine hundred fifty thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง
950002 Nine hundred fifty thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง
950003 Nine hundred fifty thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม
950004 Nine hundred fifty thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่
950005 Nine hundred fifty thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า
950006 Nine hundred fifty thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก
950007 Nine hundred fifty thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด
950008 Nine hundred fifty thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด
950009 Nine hundred fifty thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า
950010 Nine hundred fifty thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สิบ
950011 Nine hundred fifty thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สิบ​เอ็ด
950012 Nine hundred fifty thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สิบ​สอง
950013 Nine hundred fifty thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สิบ​สาม
950014 Nine hundred fifty thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สิบ​สี่
950015 Nine hundred fifty thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สิบ​ห้า
950016 Nine hundred fifty thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สิบ​หก
950017 Nine hundred fifty thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สิบ​เจ็ด
950018 Nine hundred fifty thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สิบ​แปด
950019 Nine hundred fifty thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สิบ​เก้า
950020 Nine hundred fifty thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ยี่​สิบ
950021 Nine hundred fifty thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
950022 Nine hundred fifty thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
950023 Nine hundred fifty thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
950024 Nine hundred fifty thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
950025 Nine hundred fifty thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
950026 Nine hundred fifty thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
950027 Nine hundred fifty thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
950028 Nine hundred fifty thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
950029 Nine hundred fifty thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
950030 Nine hundred fifty thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​สิบ
950031 Nine hundred fifty thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
950032 Nine hundred fifty thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
950033 Nine hundred fifty thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
950034 Nine hundred fifty thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
950035 Nine hundred fifty thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
950036 Nine hundred fifty thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​สิบ​หก
950037 Nine hundred fifty thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
950038 Nine hundred fifty thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
950039 Nine hundred fifty thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
950040 Nine hundred fifty thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​สิบ
950041 Nine hundred fifty thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
950042 Nine hundred fifty thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
950043 Nine hundred fifty thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
950044 Nine hundred fifty thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
950045 Nine hundred fifty thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
950046 Nine hundred fifty thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​สิบ​หก
950047 Nine hundred fifty thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
950048 Nine hundred fifty thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
950049 Nine hundred fifty thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
950050 Nine hundred fifty thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​สิบ
950051 Nine hundred fifty thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
950052 Nine hundred fifty thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
950053 Nine hundred fifty thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
950054 Nine hundred fifty thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
950055 Nine hundred fifty thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
950056 Nine hundred fifty thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
950057 Nine hundred fifty thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
950058 Nine hundred fifty thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
950059 Nine hundred fifty thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
950060 Nine hundred fifty thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​สิบ
950061 Nine hundred fifty thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
950062 Nine hundred fifty thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​สิบ​สอง
950063 Nine hundred fifty thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​สิบ​สาม
950064 Nine hundred fifty thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​สิบ​สี่
950065 Nine hundred fifty thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
950066 Nine hundred fifty thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​สิบ​หก
950067 Nine hundred fifty thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
950068 Nine hundred fifty thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​สิบ​แปด
950069 Nine hundred fifty thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
950070 Nine hundred fifty thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ
950071 Nine hundred fifty thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
950072 Nine hundred fifty thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
950073 Nine hundred fifty thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
950074 Nine hundred fifty thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
950075 Nine hundred fifty thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
950076 Nine hundred fifty thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
950077 Nine hundred fifty thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
950078 Nine hundred fifty thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
950079 Nine hundred fifty thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
950080 Nine hundred fifty thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​สิบ
950081 Nine hundred fifty thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
950082 Nine hundred fifty thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
950083 Nine hundred fifty thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
950084 Nine hundred fifty thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
950085 Nine hundred fifty thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
950086 Nine hundred fifty thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​สิบ​หก
950087 Nine hundred fifty thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
950088 Nine hundred fifty thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
950089 Nine hundred fifty thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
950090 Nine hundred fifty thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​สิบ
950091 Nine hundred fifty thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
950092 Nine hundred fifty thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
950093 Nine hundred fifty thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
950094 Nine hundred fifty thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
950095 Nine hundred fifty thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
950096 Nine hundred fifty thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
950097 Nine hundred fifty thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
950098 Nine hundred fifty thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
950099 Nine hundred fifty thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
950100 Nine hundred fifty thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 950001 ถึง 950100 (Nine hundred fifty thousand and one to Nine hundred fifty thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 950101-950200, 950201-950300, 950301-950400, 950401-950500, 950501-950600, 950601-950700, 950701-950800, 950801-950900, 950901-951000, 951001-951100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 949901-950000, 949801-949900, 949701-949800, 949601-949700, 949501-949600, 949401-949500, 949301-949400, 949201-949300, 949101-949200, 949001-949100