วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 949601 ถึง 949700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 949601 ถึง 949700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 949601 ถึง 949700 (Nine hundred forty nine thousand six hundred and one to Nine hundred forty nine thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
949601 Nine hundred forty nine thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
949602 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
949603 Nine hundred forty nine thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
949604 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
949605 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
949606 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก
949607 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
949608 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
949609 Nine hundred forty nine thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
949610 Nine hundred forty nine thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
949611 Nine hundred forty nine thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
949612 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
949613 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
949614 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
949615 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
949616 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
949617 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
949618 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
949619 Nine hundred forty nine thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
949620 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
949621 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
949622 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
949623 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
949624 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
949625 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
949626 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
949627 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
949628 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
949629 Nine hundred forty nine thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
949630 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
949631 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
949632 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
949633 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
949634 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
949635 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
949636 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
949637 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
949638 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
949639 Nine hundred forty nine thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
949640 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
949641 Nine hundred forty nine thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
949642 Nine hundred forty nine thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
949643 Nine hundred forty nine thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
949644 Nine hundred forty nine thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
949645 Nine hundred forty nine thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
949646 Nine hundred forty nine thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
949647 Nine hundred forty nine thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
949648 Nine hundred forty nine thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
949649 Nine hundred forty nine thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
949650 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
949651 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
949652 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
949653 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
949654 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
949655 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
949656 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
949657 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
949658 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
949659 Nine hundred forty nine thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
949660 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
949661 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
949662 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
949663 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
949664 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
949665 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
949666 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
949667 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
949668 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
949669 Nine hundred forty nine thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
949670 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
949671 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
949672 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
949673 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
949674 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
949675 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
949676 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
949677 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
949678 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
949679 Nine hundred forty nine thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
949680 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
949681 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
949682 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
949683 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
949684 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
949685 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
949686 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
949687 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
949688 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
949689 Nine hundred forty nine thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
949690 Nine hundred forty nine thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
949691 Nine hundred forty nine thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
949692 Nine hundred forty nine thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
949693 Nine hundred forty nine thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
949694 Nine hundred forty nine thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
949695 Nine hundred forty nine thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
949696 Nine hundred forty nine thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
949697 Nine hundred forty nine thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
949698 Nine hundred forty nine thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
949699 Nine hundred forty nine thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
949700 Nine hundred forty nine thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 949601 ถึง 949700 (Nine hundred forty nine thousand six hundred and one to Nine hundred forty nine thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 949701-949800, 949801-949900, 949901-950000, 950001-950100, 950101-950200, 950201-950300, 950301-950400, 950401-950500, 950501-950600, 950601-950700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 949501-949600, 949401-949500, 949301-949400, 949201-949300, 949101-949200, 949001-949100, 948901-949000, 948801-948900, 948701-948800, 948601-948700