วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 949401 ถึง 949500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 949401 ถึง 949500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 949401 ถึง 949500 (Nine hundred forty nine thousand four hundred and one to Nine hundred forty nine thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
949401 Nine hundred forty nine thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
949402 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สอง
949403 Nine hundred forty nine thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม
949404 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่
949405 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
949406 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก
949407 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
949408 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด
949409 Nine hundred forty nine thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
949410 Nine hundred forty nine thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
949411 Nine hundred forty nine thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
949412 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
949413 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
949414 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
949415 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
949416 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
949417 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
949418 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
949419 Nine hundred forty nine thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
949420 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
949421 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
949422 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
949423 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
949424 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
949425 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
949426 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
949427 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
949428 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
949429 Nine hundred forty nine thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
949430 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
949431 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
949432 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
949433 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
949434 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
949435 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
949436 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
949437 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
949438 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
949439 Nine hundred forty nine thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
949440 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
949441 Nine hundred forty nine thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
949442 Nine hundred forty nine thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
949443 Nine hundred forty nine thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
949444 Nine hundred forty nine thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
949445 Nine hundred forty nine thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
949446 Nine hundred forty nine thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
949447 Nine hundred forty nine thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
949448 Nine hundred forty nine thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
949449 Nine hundred forty nine thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
949450 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
949451 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
949452 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
949453 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
949454 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
949455 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
949456 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
949457 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
949458 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
949459 Nine hundred forty nine thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
949460 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
949461 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
949462 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
949463 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
949464 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
949465 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
949466 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
949467 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
949468 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
949469 Nine hundred forty nine thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
949470 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
949471 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
949472 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
949473 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
949474 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
949475 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
949476 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
949477 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
949478 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
949479 Nine hundred forty nine thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
949480 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
949481 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
949482 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
949483 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
949484 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
949485 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
949486 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
949487 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
949488 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
949489 Nine hundred forty nine thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
949490 Nine hundred forty nine thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
949491 Nine hundred forty nine thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
949492 Nine hundred forty nine thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
949493 Nine hundred forty nine thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
949494 Nine hundred forty nine thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
949495 Nine hundred forty nine thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
949496 Nine hundred forty nine thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
949497 Nine hundred forty nine thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
949498 Nine hundred forty nine thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
949499 Nine hundred forty nine thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
949500 Nine hundred forty nine thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 949401 ถึง 949500 (Nine hundred forty nine thousand four hundred and one to Nine hundred forty nine thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 949501-949600, 949601-949700, 949701-949800, 949801-949900, 949901-950000, 950001-950100, 950101-950200, 950201-950300, 950301-950400, 950401-950500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 949301-949400, 949201-949300, 949101-949200, 949001-949100, 948901-949000, 948801-948900, 948701-948800, 948601-948700, 948501-948600, 948401-948500