วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 949201 ถึง 949300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 949201 ถึง 949300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 949201 ถึง 949300 (Nine hundred forty nine thousand two hundred and one to Nine hundred forty nine thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
949201 Nine hundred forty nine thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
949202 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สอง
949203 Nine hundred forty nine thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม
949204 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่
949205 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
949206 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก
949207 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
949208 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด
949209 Nine hundred forty nine thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
949210 Nine hundred forty nine thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
949211 Nine hundred forty nine thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
949212 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
949213 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
949214 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
949215 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
949216 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
949217 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
949218 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
949219 Nine hundred forty nine thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
949220 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
949221 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
949222 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
949223 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
949224 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
949225 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
949226 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
949227 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
949228 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
949229 Nine hundred forty nine thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
949230 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
949231 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
949232 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
949233 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
949234 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
949235 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
949236 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
949237 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
949238 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
949239 Nine hundred forty nine thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
949240 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
949241 Nine hundred forty nine thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
949242 Nine hundred forty nine thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
949243 Nine hundred forty nine thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
949244 Nine hundred forty nine thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
949245 Nine hundred forty nine thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
949246 Nine hundred forty nine thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
949247 Nine hundred forty nine thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
949248 Nine hundred forty nine thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
949249 Nine hundred forty nine thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
949250 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
949251 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
949252 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
949253 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
949254 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
949255 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
949256 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
949257 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
949258 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
949259 Nine hundred forty nine thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
949260 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
949261 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
949262 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
949263 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
949264 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
949265 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
949266 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
949267 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
949268 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
949269 Nine hundred forty nine thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
949270 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
949271 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
949272 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
949273 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
949274 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
949275 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
949276 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
949277 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
949278 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
949279 Nine hundred forty nine thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
949280 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
949281 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
949282 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
949283 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
949284 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
949285 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
949286 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
949287 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
949288 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
949289 Nine hundred forty nine thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
949290 Nine hundred forty nine thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
949291 Nine hundred forty nine thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
949292 Nine hundred forty nine thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
949293 Nine hundred forty nine thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
949294 Nine hundred forty nine thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
949295 Nine hundred forty nine thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
949296 Nine hundred forty nine thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
949297 Nine hundred forty nine thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
949298 Nine hundred forty nine thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
949299 Nine hundred forty nine thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
949300 Nine hundred forty nine thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 949201 ถึง 949300 (Nine hundred forty nine thousand two hundred and one to Nine hundred forty nine thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 949301-949400, 949401-949500, 949501-949600, 949601-949700, 949701-949800, 949801-949900, 949901-950000, 950001-950100, 950101-950200, 950201-950300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 949101-949200, 949001-949100, 948901-949000, 948801-948900, 948701-948800, 948601-948700, 948501-948600, 948401-948500, 948301-948400, 948201-948300