วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 949001 ถึง 949100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 949001 ถึง 949100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 949001 ถึง 949100 (Nine hundred forty nine thousand and one to Nine hundred forty nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
949001 Nine hundred forty nine thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
949002 Nine hundred forty nine thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
949003 Nine hundred forty nine thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
949004 Nine hundred forty nine thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
949005 Nine hundred forty nine thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
949006 Nine hundred forty nine thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก
949007 Nine hundred forty nine thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
949008 Nine hundred forty nine thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
949009 Nine hundred forty nine thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
949010 Nine hundred forty nine thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
949011 Nine hundred forty nine thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
949012 Nine hundred forty nine thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
949013 Nine hundred forty nine thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
949014 Nine hundred forty nine thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
949015 Nine hundred forty nine thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
949016 Nine hundred forty nine thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
949017 Nine hundred forty nine thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
949018 Nine hundred forty nine thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
949019 Nine hundred forty nine thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
949020 Nine hundred forty nine thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
949021 Nine hundred forty nine thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
949022 Nine hundred forty nine thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
949023 Nine hundred forty nine thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
949024 Nine hundred forty nine thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
949025 Nine hundred forty nine thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
949026 Nine hundred forty nine thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
949027 Nine hundred forty nine thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
949028 Nine hundred forty nine thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
949029 Nine hundred forty nine thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
949030 Nine hundred forty nine thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
949031 Nine hundred forty nine thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
949032 Nine hundred forty nine thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
949033 Nine hundred forty nine thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
949034 Nine hundred forty nine thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
949035 Nine hundred forty nine thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
949036 Nine hundred forty nine thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
949037 Nine hundred forty nine thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
949038 Nine hundred forty nine thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
949039 Nine hundred forty nine thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
949040 Nine hundred forty nine thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
949041 Nine hundred forty nine thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
949042 Nine hundred forty nine thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
949043 Nine hundred forty nine thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
949044 Nine hundred forty nine thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
949045 Nine hundred forty nine thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
949046 Nine hundred forty nine thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
949047 Nine hundred forty nine thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
949048 Nine hundred forty nine thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
949049 Nine hundred forty nine thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
949050 Nine hundred forty nine thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
949051 Nine hundred forty nine thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
949052 Nine hundred forty nine thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
949053 Nine hundred forty nine thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
949054 Nine hundred forty nine thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
949055 Nine hundred forty nine thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
949056 Nine hundred forty nine thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
949057 Nine hundred forty nine thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
949058 Nine hundred forty nine thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
949059 Nine hundred forty nine thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
949060 Nine hundred forty nine thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
949061 Nine hundred forty nine thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
949062 Nine hundred forty nine thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
949063 Nine hundred forty nine thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
949064 Nine hundred forty nine thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
949065 Nine hundred forty nine thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
949066 Nine hundred forty nine thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
949067 Nine hundred forty nine thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
949068 Nine hundred forty nine thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
949069 Nine hundred forty nine thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
949070 Nine hundred forty nine thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
949071 Nine hundred forty nine thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
949072 Nine hundred forty nine thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
949073 Nine hundred forty nine thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
949074 Nine hundred forty nine thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
949075 Nine hundred forty nine thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
949076 Nine hundred forty nine thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
949077 Nine hundred forty nine thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
949078 Nine hundred forty nine thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
949079 Nine hundred forty nine thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
949080 Nine hundred forty nine thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
949081 Nine hundred forty nine thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
949082 Nine hundred forty nine thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
949083 Nine hundred forty nine thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
949084 Nine hundred forty nine thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
949085 Nine hundred forty nine thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
949086 Nine hundred forty nine thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
949087 Nine hundred forty nine thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
949088 Nine hundred forty nine thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
949089 Nine hundred forty nine thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
949090 Nine hundred forty nine thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
949091 Nine hundred forty nine thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
949092 Nine hundred forty nine thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
949093 Nine hundred forty nine thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
949094 Nine hundred forty nine thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
949095 Nine hundred forty nine thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
949096 Nine hundred forty nine thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
949097 Nine hundred forty nine thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
949098 Nine hundred forty nine thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
949099 Nine hundred forty nine thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
949100 Nine hundred forty nine thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 949001 ถึง 949100 (Nine hundred forty nine thousand and one to Nine hundred forty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 949101-949200, 949201-949300, 949301-949400, 949401-949500, 949501-949600, 949601-949700, 949701-949800, 949801-949900, 949901-950000, 950001-950100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 948901-949000, 948801-948900, 948701-948800, 948601-948700, 948501-948600, 948401-948500, 948301-948400, 948201-948300, 948101-948200, 948001-948100