วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 948901 ถึง 949000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 948901 ถึง 949000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 948901 ถึง 949000 (Nine hundred forty eight thousand nine hundred and one to Nine hundred forty nine thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
948901 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
948902 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
948903 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
948904 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
948905 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
948906 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
948907 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
948908 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
948909 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
948910 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
948911 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
948912 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
948913 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
948914 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
948915 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
948916 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
948917 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
948918 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
948919 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
948920 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
948921 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
948922 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
948923 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
948924 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
948925 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
948926 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
948927 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
948928 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
948929 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
948930 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
948931 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
948932 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
948933 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
948934 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
948935 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
948936 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
948937 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
948938 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
948939 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
948940 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
948941 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
948942 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
948943 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
948944 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
948945 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
948946 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
948947 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
948948 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
948949 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
948950 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
948951 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
948952 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
948953 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
948954 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
948955 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
948956 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
948957 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
948958 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
948959 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
948960 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
948961 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
948962 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
948963 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
948964 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
948965 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
948966 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
948967 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
948968 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
948969 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
948970 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
948971 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
948972 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
948973 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
948974 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
948975 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
948976 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
948977 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
948978 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
948979 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
948980 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
948981 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
948982 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
948983 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
948984 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
948985 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
948986 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
948987 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
948988 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
948989 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
948990 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
948991 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
948992 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
948993 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
948994 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
948995 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
948996 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
948997 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
948998 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
948999 Nine hundred forty eight thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
949000 Nine hundred forty nine thousandไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไนน์ เธาซันด์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 948901 ถึง 949000 (Nine hundred forty eight thousand nine hundred and one to Nine hundred forty nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 949001-949100, 949101-949200, 949201-949300, 949301-949400, 949401-949500, 949501-949600, 949601-949700, 949701-949800, 949801-949900, 949901-950000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 948801-948900, 948701-948800, 948601-948700, 948501-948600, 948401-948500, 948301-948400, 948201-948300, 948101-948200, 948001-948100, 947901-948000