วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 948401 ถึง 948500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 948401 ถึง 948500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 948401 ถึง 948500 (Nine hundred forty eight thousand four hundred and one to Nine hundred forty eight thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
948401 Nine hundred forty eight thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
948402 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สอง
948403 Nine hundred forty eight thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม
948404 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่
948405 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
948406 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก
948407 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
948408 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด
948409 Nine hundred forty eight thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
948410 Nine hundred forty eight thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
948411 Nine hundred forty eight thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
948412 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
948413 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
948414 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
948415 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
948416 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
948417 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
948418 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
948419 Nine hundred forty eight thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
948420 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
948421 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
948422 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
948423 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
948424 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
948425 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
948426 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
948427 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
948428 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
948429 Nine hundred forty eight thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
948430 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
948431 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
948432 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
948433 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
948434 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
948435 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
948436 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
948437 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
948438 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
948439 Nine hundred forty eight thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
948440 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
948441 Nine hundred forty eight thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
948442 Nine hundred forty eight thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
948443 Nine hundred forty eight thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
948444 Nine hundred forty eight thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
948445 Nine hundred forty eight thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
948446 Nine hundred forty eight thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
948447 Nine hundred forty eight thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
948448 Nine hundred forty eight thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
948449 Nine hundred forty eight thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
948450 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
948451 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
948452 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
948453 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
948454 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
948455 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
948456 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
948457 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
948458 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
948459 Nine hundred forty eight thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
948460 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
948461 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
948462 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
948463 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
948464 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
948465 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
948466 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
948467 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
948468 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
948469 Nine hundred forty eight thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
948470 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
948471 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
948472 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
948473 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
948474 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
948475 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
948476 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
948477 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
948478 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
948479 Nine hundred forty eight thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
948480 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
948481 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
948482 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
948483 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
948484 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
948485 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
948486 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
948487 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
948488 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
948489 Nine hundred forty eight thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
948490 Nine hundred forty eight thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
948491 Nine hundred forty eight thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
948492 Nine hundred forty eight thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
948493 Nine hundred forty eight thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
948494 Nine hundred forty eight thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
948495 Nine hundred forty eight thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
948496 Nine hundred forty eight thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
948497 Nine hundred forty eight thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
948498 Nine hundred forty eight thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
948499 Nine hundred forty eight thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
948500 Nine hundred forty eight thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 948401 ถึง 948500 (Nine hundred forty eight thousand four hundred and one to Nine hundred forty eight thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 948501-948600, 948601-948700, 948701-948800, 948801-948900, 948901-949000, 949001-949100, 949101-949200, 949201-949300, 949301-949400, 949401-949500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 948301-948400, 948201-948300, 948101-948200, 948001-948100, 947901-948000, 947801-947900, 947701-947800, 947601-947700, 947501-947600, 947401-947500