วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 948101 ถึง 948200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 948101 ถึง 948200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 948101 ถึง 948200 (Nine hundred forty eight thousand one hundred and one to Nine hundred forty eight thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
948101 Nine hundred forty eight thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
948102 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
948103 Nine hundred forty eight thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
948104 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
948105 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
948106 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
948107 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
948108 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
948109 Nine hundred forty eight thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
948110 Nine hundred forty eight thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
948111 Nine hundred forty eight thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
948112 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
948113 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
948114 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
948115 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
948116 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
948117 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
948118 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
948119 Nine hundred forty eight thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
948120 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
948121 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
948122 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
948123 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
948124 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
948125 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
948126 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
948127 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
948128 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
948129 Nine hundred forty eight thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
948130 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
948131 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
948132 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
948133 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
948134 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
948135 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
948136 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
948137 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
948138 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
948139 Nine hundred forty eight thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
948140 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
948141 Nine hundred forty eight thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
948142 Nine hundred forty eight thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
948143 Nine hundred forty eight thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
948144 Nine hundred forty eight thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
948145 Nine hundred forty eight thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
948146 Nine hundred forty eight thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
948147 Nine hundred forty eight thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
948148 Nine hundred forty eight thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
948149 Nine hundred forty eight thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
948150 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
948151 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
948152 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
948153 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
948154 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
948155 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
948156 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
948157 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
948158 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
948159 Nine hundred forty eight thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
948160 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
948161 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
948162 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
948163 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
948164 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
948165 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
948166 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
948167 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
948168 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
948169 Nine hundred forty eight thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
948170 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
948171 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
948172 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
948173 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
948174 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
948175 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
948176 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
948177 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
948178 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
948179 Nine hundred forty eight thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
948180 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
948181 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
948182 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
948183 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
948184 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
948185 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
948186 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
948187 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
948188 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
948189 Nine hundred forty eight thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
948190 Nine hundred forty eight thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
948191 Nine hundred forty eight thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
948192 Nine hundred forty eight thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
948193 Nine hundred forty eight thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
948194 Nine hundred forty eight thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
948195 Nine hundred forty eight thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
948196 Nine hundred forty eight thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
948197 Nine hundred forty eight thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
948198 Nine hundred forty eight thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
948199 Nine hundred forty eight thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
948200 Nine hundred forty eight thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 948101 ถึง 948200 (Nine hundred forty eight thousand one hundred and one to Nine hundred forty eight thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 948201-948300, 948301-948400, 948401-948500, 948501-948600, 948601-948700, 948701-948800, 948801-948900, 948901-949000, 949001-949100, 949101-949200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 948001-948100, 947901-948000, 947801-947900, 947701-947800, 947601-947700, 947501-947600, 947401-947500, 947301-947400, 947201-947300, 947101-947200