วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 948001 ถึง 948100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 948001 ถึง 948100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 948001 ถึง 948100 (Nine hundred forty eight thousand and one to Nine hundred forty eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
948001 Nine hundred forty eight thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
948002 Nine hundred forty eight thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สอง
948003 Nine hundred forty eight thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม
948004 Nine hundred forty eight thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่
948005 Nine hundred forty eight thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
948006 Nine hundred forty eight thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก
948007 Nine hundred forty eight thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
948008 Nine hundred forty eight thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด
948009 Nine hundred forty eight thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
948010 Nine hundred forty eight thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
948011 Nine hundred forty eight thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
948012 Nine hundred forty eight thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
948013 Nine hundred forty eight thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
948014 Nine hundred forty eight thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
948015 Nine hundred forty eight thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
948016 Nine hundred forty eight thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
948017 Nine hundred forty eight thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
948018 Nine hundred forty eight thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
948019 Nine hundred forty eight thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
948020 Nine hundred forty eight thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
948021 Nine hundred forty eight thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
948022 Nine hundred forty eight thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
948023 Nine hundred forty eight thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
948024 Nine hundred forty eight thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
948025 Nine hundred forty eight thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
948026 Nine hundred forty eight thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
948027 Nine hundred forty eight thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
948028 Nine hundred forty eight thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
948029 Nine hundred forty eight thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
948030 Nine hundred forty eight thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
948031 Nine hundred forty eight thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
948032 Nine hundred forty eight thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
948033 Nine hundred forty eight thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
948034 Nine hundred forty eight thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
948035 Nine hundred forty eight thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
948036 Nine hundred forty eight thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
948037 Nine hundred forty eight thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
948038 Nine hundred forty eight thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
948039 Nine hundred forty eight thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
948040 Nine hundred forty eight thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
948041 Nine hundred forty eight thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
948042 Nine hundred forty eight thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
948043 Nine hundred forty eight thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
948044 Nine hundred forty eight thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
948045 Nine hundred forty eight thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
948046 Nine hundred forty eight thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
948047 Nine hundred forty eight thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
948048 Nine hundred forty eight thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
948049 Nine hundred forty eight thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
948050 Nine hundred forty eight thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
948051 Nine hundred forty eight thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
948052 Nine hundred forty eight thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
948053 Nine hundred forty eight thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
948054 Nine hundred forty eight thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
948055 Nine hundred forty eight thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
948056 Nine hundred forty eight thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
948057 Nine hundred forty eight thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
948058 Nine hundred forty eight thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
948059 Nine hundred forty eight thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
948060 Nine hundred forty eight thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
948061 Nine hundred forty eight thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
948062 Nine hundred forty eight thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
948063 Nine hundred forty eight thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
948064 Nine hundred forty eight thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
948065 Nine hundred forty eight thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
948066 Nine hundred forty eight thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
948067 Nine hundred forty eight thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
948068 Nine hundred forty eight thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
948069 Nine hundred forty eight thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
948070 Nine hundred forty eight thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
948071 Nine hundred forty eight thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
948072 Nine hundred forty eight thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
948073 Nine hundred forty eight thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
948074 Nine hundred forty eight thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
948075 Nine hundred forty eight thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
948076 Nine hundred forty eight thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
948077 Nine hundred forty eight thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
948078 Nine hundred forty eight thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
948079 Nine hundred forty eight thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
948080 Nine hundred forty eight thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
948081 Nine hundred forty eight thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
948082 Nine hundred forty eight thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
948083 Nine hundred forty eight thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
948084 Nine hundred forty eight thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
948085 Nine hundred forty eight thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
948086 Nine hundred forty eight thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
948087 Nine hundred forty eight thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
948088 Nine hundred forty eight thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
948089 Nine hundred forty eight thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
948090 Nine hundred forty eight thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
948091 Nine hundred forty eight thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
948092 Nine hundred forty eight thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
948093 Nine hundred forty eight thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
948094 Nine hundred forty eight thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
948095 Nine hundred forty eight thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
948096 Nine hundred forty eight thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
948097 Nine hundred forty eight thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
948098 Nine hundred forty eight thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
948099 Nine hundred forty eight thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
948100 Nine hundred forty eight thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 948001 ถึง 948100 (Nine hundred forty eight thousand and one to Nine hundred forty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 948101-948200, 948201-948300, 948301-948400, 948401-948500, 948501-948600, 948601-948700, 948701-948800, 948801-948900, 948901-949000, 949001-949100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 947901-948000, 947801-947900, 947701-947800, 947601-947700, 947501-947600, 947401-947500, 947301-947400, 947201-947300, 947101-947200, 947001-947100