วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 947001 ถึง 947100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 947001 ถึง 947100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 947001 ถึง 947100 (Nine hundred forty seven thousand and one to Nine hundred forty seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
947001 Nine hundred forty seven thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
947002 Nine hundred forty seven thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
947003 Nine hundred forty seven thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
947004 Nine hundred forty seven thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
947005 Nine hundred forty seven thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
947006 Nine hundred forty seven thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
947007 Nine hundred forty seven thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
947008 Nine hundred forty seven thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
947009 Nine hundred forty seven thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
947010 Nine hundred forty seven thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
947011 Nine hundred forty seven thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
947012 Nine hundred forty seven thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
947013 Nine hundred forty seven thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
947014 Nine hundred forty seven thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
947015 Nine hundred forty seven thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
947016 Nine hundred forty seven thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
947017 Nine hundred forty seven thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
947018 Nine hundred forty seven thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
947019 Nine hundred forty seven thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
947020 Nine hundred forty seven thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
947021 Nine hundred forty seven thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
947022 Nine hundred forty seven thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
947023 Nine hundred forty seven thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
947024 Nine hundred forty seven thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
947025 Nine hundred forty seven thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
947026 Nine hundred forty seven thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
947027 Nine hundred forty seven thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
947028 Nine hundred forty seven thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
947029 Nine hundred forty seven thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
947030 Nine hundred forty seven thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
947031 Nine hundred forty seven thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
947032 Nine hundred forty seven thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
947033 Nine hundred forty seven thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
947034 Nine hundred forty seven thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
947035 Nine hundred forty seven thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
947036 Nine hundred forty seven thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
947037 Nine hundred forty seven thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
947038 Nine hundred forty seven thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
947039 Nine hundred forty seven thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
947040 Nine hundred forty seven thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
947041 Nine hundred forty seven thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
947042 Nine hundred forty seven thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
947043 Nine hundred forty seven thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
947044 Nine hundred forty seven thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
947045 Nine hundred forty seven thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
947046 Nine hundred forty seven thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
947047 Nine hundred forty seven thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
947048 Nine hundred forty seven thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
947049 Nine hundred forty seven thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
947050 Nine hundred forty seven thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
947051 Nine hundred forty seven thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
947052 Nine hundred forty seven thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
947053 Nine hundred forty seven thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
947054 Nine hundred forty seven thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
947055 Nine hundred forty seven thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
947056 Nine hundred forty seven thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
947057 Nine hundred forty seven thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
947058 Nine hundred forty seven thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
947059 Nine hundred forty seven thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
947060 Nine hundred forty seven thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
947061 Nine hundred forty seven thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
947062 Nine hundred forty seven thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
947063 Nine hundred forty seven thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
947064 Nine hundred forty seven thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
947065 Nine hundred forty seven thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
947066 Nine hundred forty seven thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
947067 Nine hundred forty seven thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
947068 Nine hundred forty seven thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
947069 Nine hundred forty seven thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
947070 Nine hundred forty seven thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
947071 Nine hundred forty seven thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
947072 Nine hundred forty seven thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
947073 Nine hundred forty seven thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
947074 Nine hundred forty seven thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
947075 Nine hundred forty seven thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
947076 Nine hundred forty seven thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
947077 Nine hundred forty seven thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
947078 Nine hundred forty seven thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
947079 Nine hundred forty seven thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
947080 Nine hundred forty seven thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
947081 Nine hundred forty seven thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
947082 Nine hundred forty seven thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
947083 Nine hundred forty seven thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
947084 Nine hundred forty seven thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
947085 Nine hundred forty seven thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
947086 Nine hundred forty seven thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
947087 Nine hundred forty seven thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
947088 Nine hundred forty seven thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
947089 Nine hundred forty seven thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
947090 Nine hundred forty seven thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
947091 Nine hundred forty seven thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
947092 Nine hundred forty seven thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
947093 Nine hundred forty seven thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
947094 Nine hundred forty seven thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
947095 Nine hundred forty seven thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
947096 Nine hundred forty seven thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
947097 Nine hundred forty seven thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
947098 Nine hundred forty seven thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
947099 Nine hundred forty seven thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
947100 Nine hundred forty seven thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 947001 ถึง 947100 (Nine hundred forty seven thousand and one to Nine hundred forty seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 947101-947200, 947201-947300, 947301-947400, 947401-947500, 947501-947600, 947601-947700, 947701-947800, 947801-947900, 947901-948000, 948001-948100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 946901-947000, 946801-946900, 946701-946800, 946601-946700, 946501-946600, 946401-946500, 946301-946400, 946201-946300, 946101-946200, 946001-946100