วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946801 ถึง 946900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946801 ถึง 946900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946801 ถึง 946900 (Nine hundred forty six thousand eight hundred and one to Nine hundred forty six thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
946801 Nine hundred forty six thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
946802 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สอง
946803 Nine hundred forty six thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม
946804 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่
946805 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
946806 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก
946807 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
946808 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด
946809 Nine hundred forty six thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
946810 Nine hundred forty six thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
946811 Nine hundred forty six thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
946812 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
946813 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
946814 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
946815 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
946816 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
946817 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
946818 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
946819 Nine hundred forty six thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
946820 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
946821 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
946822 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
946823 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
946824 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
946825 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
946826 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
946827 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
946828 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
946829 Nine hundred forty six thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
946830 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
946831 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
946832 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
946833 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
946834 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
946835 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
946836 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
946837 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
946838 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
946839 Nine hundred forty six thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
946840 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
946841 Nine hundred forty six thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
946842 Nine hundred forty six thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
946843 Nine hundred forty six thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
946844 Nine hundred forty six thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
946845 Nine hundred forty six thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
946846 Nine hundred forty six thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
946847 Nine hundred forty six thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
946848 Nine hundred forty six thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
946849 Nine hundred forty six thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
946850 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
946851 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
946852 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
946853 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
946854 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
946855 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
946856 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
946857 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
946858 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
946859 Nine hundred forty six thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
946860 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
946861 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
946862 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
946863 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
946864 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
946865 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
946866 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
946867 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
946868 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
946869 Nine hundred forty six thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
946870 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
946871 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
946872 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
946873 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
946874 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
946875 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
946876 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
946877 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
946878 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
946879 Nine hundred forty six thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
946880 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
946881 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
946882 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
946883 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
946884 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
946885 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
946886 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
946887 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
946888 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
946889 Nine hundred forty six thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
946890 Nine hundred forty six thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
946891 Nine hundred forty six thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
946892 Nine hundred forty six thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
946893 Nine hundred forty six thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
946894 Nine hundred forty six thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
946895 Nine hundred forty six thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
946896 Nine hundred forty six thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
946897 Nine hundred forty six thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
946898 Nine hundred forty six thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
946899 Nine hundred forty six thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
946900 Nine hundred forty six thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946801 ถึง 946900 (Nine hundred forty six thousand eight hundred and one to Nine hundred forty six thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 946901-947000, 947001-947100, 947101-947200, 947201-947300, 947301-947400, 947401-947500, 947501-947600, 947601-947700, 947701-947800, 947801-947900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 946701-946800, 946601-946700, 946501-946600, 946401-946500, 946301-946400, 946201-946300, 946101-946200, 946001-946100, 945901-946000, 945801-945900