วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946501 ถึง 946600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946501 ถึง 946600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946501 ถึง 946600 (Nine hundred forty six thousand five hundred and one to Nine hundred forty six thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
946501 Nine hundred forty six thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
946502 Nine hundred forty six thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
946503 Nine hundred forty six thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
946504 Nine hundred forty six thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
946505 Nine hundred forty six thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
946506 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก
946507 Nine hundred forty six thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
946508 Nine hundred forty six thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
946509 Nine hundred forty six thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
946510 Nine hundred forty six thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
946511 Nine hundred forty six thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
946512 Nine hundred forty six thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
946513 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
946514 Nine hundred forty six thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
946515 Nine hundred forty six thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
946516 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
946517 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
946518 Nine hundred forty six thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
946519 Nine hundred forty six thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
946520 Nine hundred forty six thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
946521 Nine hundred forty six thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
946522 Nine hundred forty six thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
946523 Nine hundred forty six thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
946524 Nine hundred forty six thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
946525 Nine hundred forty six thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
946526 Nine hundred forty six thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
946527 Nine hundred forty six thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
946528 Nine hundred forty six thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
946529 Nine hundred forty six thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
946530 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
946531 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
946532 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
946533 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
946534 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
946535 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
946536 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
946537 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
946538 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
946539 Nine hundred forty six thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
946540 Nine hundred forty six thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
946541 Nine hundred forty six thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
946542 Nine hundred forty six thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
946543 Nine hundred forty six thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
946544 Nine hundred forty six thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
946545 Nine hundred forty six thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
946546 Nine hundred forty six thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
946547 Nine hundred forty six thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
946548 Nine hundred forty six thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
946549 Nine hundred forty six thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
946550 Nine hundred forty six thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
946551 Nine hundred forty six thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
946552 Nine hundred forty six thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
946553 Nine hundred forty six thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
946554 Nine hundred forty six thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
946555 Nine hundred forty six thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
946556 Nine hundred forty six thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
946557 Nine hundred forty six thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
946558 Nine hundred forty six thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
946559 Nine hundred forty six thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
946560 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
946561 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
946562 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
946563 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
946564 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
946565 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
946566 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
946567 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
946568 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
946569 Nine hundred forty six thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
946570 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
946571 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
946572 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
946573 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
946574 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
946575 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
946576 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
946577 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
946578 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
946579 Nine hundred forty six thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
946580 Nine hundred forty six thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
946581 Nine hundred forty six thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
946582 Nine hundred forty six thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
946583 Nine hundred forty six thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
946584 Nine hundred forty six thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
946585 Nine hundred forty six thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
946586 Nine hundred forty six thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
946587 Nine hundred forty six thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
946588 Nine hundred forty six thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
946589 Nine hundred forty six thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
946590 Nine hundred forty six thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
946591 Nine hundred forty six thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
946592 Nine hundred forty six thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
946593 Nine hundred forty six thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
946594 Nine hundred forty six thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
946595 Nine hundred forty six thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
946596 Nine hundred forty six thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
946597 Nine hundred forty six thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
946598 Nine hundred forty six thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
946599 Nine hundred forty six thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
946600 Nine hundred forty six thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946501 ถึง 946600 (Nine hundred forty six thousand five hundred and one to Nine hundred forty six thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 946601-946700, 946701-946800, 946801-946900, 946901-947000, 947001-947100, 947101-947200, 947201-947300, 947301-947400, 947401-947500, 947501-947600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 946401-946500, 946301-946400, 946201-946300, 946101-946200, 946001-946100, 945901-946000, 945801-945900, 945701-945800, 945601-945700, 945501-945600