วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946301 ถึง 946400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946301 ถึง 946400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946301 ถึง 946400 (Nine hundred forty six thousand three hundred and one to Nine hundred forty six thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
946301 Nine hundred forty six thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
946302 Nine hundred forty six thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สอง
946303 Nine hundred forty six thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม
946304 Nine hundred forty six thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่
946305 Nine hundred forty six thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
946306 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก
946307 Nine hundred forty six thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
946308 Nine hundred forty six thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด
946309 Nine hundred forty six thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
946310 Nine hundred forty six thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
946311 Nine hundred forty six thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
946312 Nine hundred forty six thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
946313 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
946314 Nine hundred forty six thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
946315 Nine hundred forty six thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
946316 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
946317 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
946318 Nine hundred forty six thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
946319 Nine hundred forty six thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
946320 Nine hundred forty six thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
946321 Nine hundred forty six thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
946322 Nine hundred forty six thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
946323 Nine hundred forty six thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
946324 Nine hundred forty six thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
946325 Nine hundred forty six thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
946326 Nine hundred forty six thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
946327 Nine hundred forty six thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
946328 Nine hundred forty six thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
946329 Nine hundred forty six thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
946330 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
946331 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
946332 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
946333 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
946334 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
946335 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
946336 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
946337 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
946338 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
946339 Nine hundred forty six thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
946340 Nine hundred forty six thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
946341 Nine hundred forty six thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
946342 Nine hundred forty six thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
946343 Nine hundred forty six thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
946344 Nine hundred forty six thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
946345 Nine hundred forty six thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
946346 Nine hundred forty six thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
946347 Nine hundred forty six thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
946348 Nine hundred forty six thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
946349 Nine hundred forty six thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
946350 Nine hundred forty six thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
946351 Nine hundred forty six thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
946352 Nine hundred forty six thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
946353 Nine hundred forty six thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
946354 Nine hundred forty six thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
946355 Nine hundred forty six thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
946356 Nine hundred forty six thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
946357 Nine hundred forty six thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
946358 Nine hundred forty six thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
946359 Nine hundred forty six thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
946360 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
946361 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
946362 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
946363 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
946364 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
946365 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
946366 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
946367 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
946368 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
946369 Nine hundred forty six thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
946370 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
946371 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
946372 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
946373 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
946374 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
946375 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
946376 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
946377 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
946378 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
946379 Nine hundred forty six thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
946380 Nine hundred forty six thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
946381 Nine hundred forty six thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
946382 Nine hundred forty six thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
946383 Nine hundred forty six thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
946384 Nine hundred forty six thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
946385 Nine hundred forty six thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
946386 Nine hundred forty six thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
946387 Nine hundred forty six thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
946388 Nine hundred forty six thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
946389 Nine hundred forty six thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
946390 Nine hundred forty six thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
946391 Nine hundred forty six thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
946392 Nine hundred forty six thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
946393 Nine hundred forty six thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
946394 Nine hundred forty six thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
946395 Nine hundred forty six thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
946396 Nine hundred forty six thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
946397 Nine hundred forty six thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
946398 Nine hundred forty six thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
946399 Nine hundred forty six thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
946400 Nine hundred forty six thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946301 ถึง 946400 (Nine hundred forty six thousand three hundred and one to Nine hundred forty six thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 946401-946500, 946501-946600, 946601-946700, 946701-946800, 946801-946900, 946901-947000, 947001-947100, 947101-947200, 947201-947300, 947301-947400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 946201-946300, 946101-946200, 946001-946100, 945901-946000, 945801-945900, 945701-945800, 945601-945700, 945501-945600, 945401-945500, 945301-945400