วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946201 ถึง 946300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946201 ถึง 946300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946201 ถึง 946300 (Nine hundred forty six thousand two hundred and one to Nine hundred forty six thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
946201 Nine hundred forty six thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
946202 Nine hundred forty six thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สอง
946203 Nine hundred forty six thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม
946204 Nine hundred forty six thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่
946205 Nine hundred forty six thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
946206 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก
946207 Nine hundred forty six thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
946208 Nine hundred forty six thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด
946209 Nine hundred forty six thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
946210 Nine hundred forty six thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
946211 Nine hundred forty six thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
946212 Nine hundred forty six thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
946213 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
946214 Nine hundred forty six thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
946215 Nine hundred forty six thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
946216 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
946217 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
946218 Nine hundred forty six thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
946219 Nine hundred forty six thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
946220 Nine hundred forty six thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
946221 Nine hundred forty six thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
946222 Nine hundred forty six thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
946223 Nine hundred forty six thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
946224 Nine hundred forty six thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
946225 Nine hundred forty six thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
946226 Nine hundred forty six thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
946227 Nine hundred forty six thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
946228 Nine hundred forty six thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
946229 Nine hundred forty six thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
946230 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
946231 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
946232 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
946233 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
946234 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
946235 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
946236 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
946237 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
946238 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
946239 Nine hundred forty six thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
946240 Nine hundred forty six thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
946241 Nine hundred forty six thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
946242 Nine hundred forty six thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
946243 Nine hundred forty six thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
946244 Nine hundred forty six thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
946245 Nine hundred forty six thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
946246 Nine hundred forty six thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
946247 Nine hundred forty six thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
946248 Nine hundred forty six thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
946249 Nine hundred forty six thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
946250 Nine hundred forty six thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
946251 Nine hundred forty six thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
946252 Nine hundred forty six thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
946253 Nine hundred forty six thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
946254 Nine hundred forty six thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
946255 Nine hundred forty six thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
946256 Nine hundred forty six thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
946257 Nine hundred forty six thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
946258 Nine hundred forty six thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
946259 Nine hundred forty six thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
946260 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
946261 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
946262 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
946263 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
946264 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
946265 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
946266 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
946267 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
946268 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
946269 Nine hundred forty six thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
946270 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
946271 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
946272 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
946273 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
946274 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
946275 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
946276 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
946277 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
946278 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
946279 Nine hundred forty six thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
946280 Nine hundred forty six thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
946281 Nine hundred forty six thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
946282 Nine hundred forty six thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
946283 Nine hundred forty six thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
946284 Nine hundred forty six thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
946285 Nine hundred forty six thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
946286 Nine hundred forty six thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
946287 Nine hundred forty six thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
946288 Nine hundred forty six thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
946289 Nine hundred forty six thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
946290 Nine hundred forty six thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
946291 Nine hundred forty six thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
946292 Nine hundred forty six thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
946293 Nine hundred forty six thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
946294 Nine hundred forty six thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
946295 Nine hundred forty six thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
946296 Nine hundred forty six thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
946297 Nine hundred forty six thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
946298 Nine hundred forty six thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
946299 Nine hundred forty six thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
946300 Nine hundred forty six thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946201 ถึง 946300 (Nine hundred forty six thousand two hundred and one to Nine hundred forty six thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 946301-946400, 946401-946500, 946501-946600, 946601-946700, 946701-946800, 946801-946900, 946901-947000, 947001-947100, 947101-947200, 947201-947300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 946101-946200, 946001-946100, 945901-946000, 945801-945900, 945701-945800, 945601-945700, 945501-945600, 945401-945500, 945301-945400, 945201-945300