วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946001 ถึง 946100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 946001 ถึง 946100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946001 ถึง 946100 (Nine hundred forty six thousand and one to Nine hundred forty six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
946001 Nine hundred forty six thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
946002 Nine hundred forty six thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สอง
946003 Nine hundred forty six thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม
946004 Nine hundred forty six thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่
946005 Nine hundred forty six thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า
946006 Nine hundred forty six thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก
946007 Nine hundred forty six thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
946008 Nine hundred forty six thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด
946009 Nine hundred forty six thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า
946010 Nine hundred forty six thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สิบ
946011 Nine hundred forty six thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
946012 Nine hundred forty six thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
946013 Nine hundred forty six thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
946014 Nine hundred forty six thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
946015 Nine hundred forty six thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
946016 Nine hundred forty six thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
946017 Nine hundred forty six thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
946018 Nine hundred forty six thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
946019 Nine hundred forty six thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
946020 Nine hundred forty six thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
946021 Nine hundred forty six thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
946022 Nine hundred forty six thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
946023 Nine hundred forty six thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
946024 Nine hundred forty six thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
946025 Nine hundred forty six thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
946026 Nine hundred forty six thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
946027 Nine hundred forty six thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
946028 Nine hundred forty six thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
946029 Nine hundred forty six thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
946030 Nine hundred forty six thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
946031 Nine hundred forty six thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
946032 Nine hundred forty six thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
946033 Nine hundred forty six thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
946034 Nine hundred forty six thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
946035 Nine hundred forty six thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
946036 Nine hundred forty six thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
946037 Nine hundred forty six thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
946038 Nine hundred forty six thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
946039 Nine hundred forty six thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
946040 Nine hundred forty six thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
946041 Nine hundred forty six thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
946042 Nine hundred forty six thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
946043 Nine hundred forty six thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
946044 Nine hundred forty six thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
946045 Nine hundred forty six thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
946046 Nine hundred forty six thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
946047 Nine hundred forty six thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
946048 Nine hundred forty six thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
946049 Nine hundred forty six thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
946050 Nine hundred forty six thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
946051 Nine hundred forty six thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
946052 Nine hundred forty six thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
946053 Nine hundred forty six thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
946054 Nine hundred forty six thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
946055 Nine hundred forty six thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
946056 Nine hundred forty six thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
946057 Nine hundred forty six thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
946058 Nine hundred forty six thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
946059 Nine hundred forty six thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
946060 Nine hundred forty six thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
946061 Nine hundred forty six thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
946062 Nine hundred forty six thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
946063 Nine hundred forty six thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
946064 Nine hundred forty six thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
946065 Nine hundred forty six thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
946066 Nine hundred forty six thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
946067 Nine hundred forty six thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
946068 Nine hundred forty six thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
946069 Nine hundred forty six thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
946070 Nine hundred forty six thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
946071 Nine hundred forty six thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
946072 Nine hundred forty six thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
946073 Nine hundred forty six thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
946074 Nine hundred forty six thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
946075 Nine hundred forty six thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
946076 Nine hundred forty six thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
946077 Nine hundred forty six thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
946078 Nine hundred forty six thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
946079 Nine hundred forty six thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
946080 Nine hundred forty six thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
946081 Nine hundred forty six thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
946082 Nine hundred forty six thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
946083 Nine hundred forty six thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
946084 Nine hundred forty six thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
946085 Nine hundred forty six thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
946086 Nine hundred forty six thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
946087 Nine hundred forty six thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
946088 Nine hundred forty six thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
946089 Nine hundred forty six thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
946090 Nine hundred forty six thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
946091 Nine hundred forty six thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
946092 Nine hundred forty six thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
946093 Nine hundred forty six thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
946094 Nine hundred forty six thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
946095 Nine hundred forty six thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
946096 Nine hundred forty six thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
946097 Nine hundred forty six thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
946098 Nine hundred forty six thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
946099 Nine hundred forty six thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
946100 Nine hundred forty six thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 946001 ถึง 946100 (Nine hundred forty six thousand and one to Nine hundred forty six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 946101-946200, 946201-946300, 946301-946400, 946401-946500, 946501-946600, 946601-946700, 946701-946800, 946801-946900, 946901-947000, 947001-947100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 945901-946000, 945801-945900, 945701-945800, 945601-945700, 945501-945600, 945401-945500, 945301-945400, 945201-945300, 945101-945200, 945001-945100