วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 945001 ถึง 945100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 945001 ถึง 945100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 945001 ถึง 945100 (Nine hundred forty five thousand and one to Nine hundred forty five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
945001 Nine hundred forty five thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
945002 Nine hundred forty five thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
945003 Nine hundred forty five thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
945004 Nine hundred forty five thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
945005 Nine hundred forty five thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
945006 Nine hundred forty five thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก
945007 Nine hundred forty five thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
945008 Nine hundred forty five thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
945009 Nine hundred forty five thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
945010 Nine hundred forty five thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
945011 Nine hundred forty five thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
945012 Nine hundred forty five thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
945013 Nine hundred forty five thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
945014 Nine hundred forty five thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
945015 Nine hundred forty five thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
945016 Nine hundred forty five thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
945017 Nine hundred forty five thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
945018 Nine hundred forty five thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
945019 Nine hundred forty five thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
945020 Nine hundred forty five thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
945021 Nine hundred forty five thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
945022 Nine hundred forty five thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
945023 Nine hundred forty five thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
945024 Nine hundred forty five thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
945025 Nine hundred forty five thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
945026 Nine hundred forty five thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
945027 Nine hundred forty five thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
945028 Nine hundred forty five thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
945029 Nine hundred forty five thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
945030 Nine hundred forty five thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
945031 Nine hundred forty five thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
945032 Nine hundred forty five thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
945033 Nine hundred forty five thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
945034 Nine hundred forty five thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
945035 Nine hundred forty five thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
945036 Nine hundred forty five thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
945037 Nine hundred forty five thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
945038 Nine hundred forty five thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
945039 Nine hundred forty five thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
945040 Nine hundred forty five thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
945041 Nine hundred forty five thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
945042 Nine hundred forty five thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
945043 Nine hundred forty five thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
945044 Nine hundred forty five thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
945045 Nine hundred forty five thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
945046 Nine hundred forty five thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
945047 Nine hundred forty five thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
945048 Nine hundred forty five thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
945049 Nine hundred forty five thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
945050 Nine hundred forty five thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
945051 Nine hundred forty five thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
945052 Nine hundred forty five thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
945053 Nine hundred forty five thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
945054 Nine hundred forty five thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
945055 Nine hundred forty five thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
945056 Nine hundred forty five thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
945057 Nine hundred forty five thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
945058 Nine hundred forty five thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
945059 Nine hundred forty five thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
945060 Nine hundred forty five thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
945061 Nine hundred forty five thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
945062 Nine hundred forty five thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
945063 Nine hundred forty five thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
945064 Nine hundred forty five thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
945065 Nine hundred forty five thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
945066 Nine hundred forty five thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
945067 Nine hundred forty five thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
945068 Nine hundred forty five thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
945069 Nine hundred forty five thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
945070 Nine hundred forty five thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
945071 Nine hundred forty five thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
945072 Nine hundred forty five thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
945073 Nine hundred forty five thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
945074 Nine hundred forty five thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
945075 Nine hundred forty five thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
945076 Nine hundred forty five thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
945077 Nine hundred forty five thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
945078 Nine hundred forty five thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
945079 Nine hundred forty five thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
945080 Nine hundred forty five thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
945081 Nine hundred forty five thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
945082 Nine hundred forty five thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
945083 Nine hundred forty five thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
945084 Nine hundred forty five thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
945085 Nine hundred forty five thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
945086 Nine hundred forty five thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
945087 Nine hundred forty five thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
945088 Nine hundred forty five thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
945089 Nine hundred forty five thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
945090 Nine hundred forty five thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
945091 Nine hundred forty five thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
945092 Nine hundred forty five thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
945093 Nine hundred forty five thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
945094 Nine hundred forty five thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
945095 Nine hundred forty five thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
945096 Nine hundred forty five thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
945097 Nine hundred forty five thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
945098 Nine hundred forty five thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
945099 Nine hundred forty five thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
945100 Nine hundred forty five thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 945001 ถึง 945100 (Nine hundred forty five thousand and one to Nine hundred forty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 945101-945200, 945201-945300, 945301-945400, 945401-945500, 945501-945600, 945601-945700, 945701-945800, 945801-945900, 945901-946000, 946001-946100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 944901-945000, 944801-944900, 944701-944800, 944601-944700, 944501-944600, 944401-944500, 944301-944400, 944201-944300, 944101-944200, 944001-944100

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน