วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 944501 ถึง 944600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 944501 ถึง 944600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 944501 ถึง 944600 (Nine hundred forty four thousand five hundred and one to Nine hundred forty four thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
944501 Nine hundred forty four thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
944502 Nine hundred forty four thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
944503 Nine hundred forty four thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
944504 Nine hundred forty four thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
944505 Nine hundred forty four thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
944506 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก
944507 Nine hundred forty four thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
944508 Nine hundred forty four thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
944509 Nine hundred forty four thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
944510 Nine hundred forty four thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
944511 Nine hundred forty four thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
944512 Nine hundred forty four thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
944513 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
944514 Nine hundred forty four thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
944515 Nine hundred forty four thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
944516 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
944517 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
944518 Nine hundred forty four thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
944519 Nine hundred forty four thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
944520 Nine hundred forty four thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
944521 Nine hundred forty four thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
944522 Nine hundred forty four thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
944523 Nine hundred forty four thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
944524 Nine hundred forty four thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
944525 Nine hundred forty four thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
944526 Nine hundred forty four thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
944527 Nine hundred forty four thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
944528 Nine hundred forty four thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
944529 Nine hundred forty four thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
944530 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
944531 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
944532 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
944533 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
944534 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
944535 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
944536 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
944537 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
944538 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
944539 Nine hundred forty four thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
944540 Nine hundred forty four thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
944541 Nine hundred forty four thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
944542 Nine hundred forty four thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
944543 Nine hundred forty four thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
944544 Nine hundred forty four thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
944545 Nine hundred forty four thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
944546 Nine hundred forty four thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
944547 Nine hundred forty four thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
944548 Nine hundred forty four thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
944549 Nine hundred forty four thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
944550 Nine hundred forty four thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
944551 Nine hundred forty four thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
944552 Nine hundred forty four thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
944553 Nine hundred forty four thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
944554 Nine hundred forty four thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
944555 Nine hundred forty four thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
944556 Nine hundred forty four thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
944557 Nine hundred forty four thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
944558 Nine hundred forty four thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
944559 Nine hundred forty four thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
944560 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
944561 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
944562 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
944563 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
944564 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
944565 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
944566 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
944567 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
944568 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
944569 Nine hundred forty four thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
944570 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
944571 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
944572 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
944573 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
944574 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
944575 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
944576 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
944577 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
944578 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
944579 Nine hundred forty four thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
944580 Nine hundred forty four thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
944581 Nine hundred forty four thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
944582 Nine hundred forty four thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
944583 Nine hundred forty four thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
944584 Nine hundred forty four thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
944585 Nine hundred forty four thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
944586 Nine hundred forty four thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
944587 Nine hundred forty four thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
944588 Nine hundred forty four thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
944589 Nine hundred forty four thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
944590 Nine hundred forty four thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
944591 Nine hundred forty four thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
944592 Nine hundred forty four thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
944593 Nine hundred forty four thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
944594 Nine hundred forty four thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
944595 Nine hundred forty four thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
944596 Nine hundred forty four thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
944597 Nine hundred forty four thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
944598 Nine hundred forty four thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
944599 Nine hundred forty four thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
944600 Nine hundred forty four thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 944501 ถึง 944600 (Nine hundred forty four thousand five hundred and one to Nine hundred forty four thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 944601-944700, 944701-944800, 944801-944900, 944901-945000, 945001-945100, 945101-945200, 945201-945300, 945301-945400, 945401-945500, 945501-945600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 944401-944500, 944301-944400, 944201-944300, 944101-944200, 944001-944100, 943901-944000, 943801-943900, 943701-943800, 943601-943700, 943501-943600