วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 944401 ถึง 944500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 944401 ถึง 944500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 944401 ถึง 944500 (Nine hundred forty four thousand four hundred and one to Nine hundred forty four thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
944401 Nine hundred forty four thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
944402 Nine hundred forty four thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สอง
944403 Nine hundred forty four thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม
944404 Nine hundred forty four thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่
944405 Nine hundred forty four thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
944406 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก
944407 Nine hundred forty four thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
944408 Nine hundred forty four thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด
944409 Nine hundred forty four thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
944410 Nine hundred forty four thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
944411 Nine hundred forty four thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
944412 Nine hundred forty four thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
944413 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
944414 Nine hundred forty four thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
944415 Nine hundred forty four thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
944416 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
944417 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
944418 Nine hundred forty four thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
944419 Nine hundred forty four thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
944420 Nine hundred forty four thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
944421 Nine hundred forty four thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
944422 Nine hundred forty four thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
944423 Nine hundred forty four thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
944424 Nine hundred forty four thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
944425 Nine hundred forty four thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
944426 Nine hundred forty four thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
944427 Nine hundred forty four thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
944428 Nine hundred forty four thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
944429 Nine hundred forty four thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
944430 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
944431 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
944432 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
944433 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
944434 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
944435 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
944436 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
944437 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
944438 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
944439 Nine hundred forty four thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
944440 Nine hundred forty four thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
944441 Nine hundred forty four thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
944442 Nine hundred forty four thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
944443 Nine hundred forty four thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
944444 Nine hundred forty four thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
944445 Nine hundred forty four thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
944446 Nine hundred forty four thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
944447 Nine hundred forty four thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
944448 Nine hundred forty four thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
944449 Nine hundred forty four thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
944450 Nine hundred forty four thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
944451 Nine hundred forty four thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
944452 Nine hundred forty four thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
944453 Nine hundred forty four thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
944454 Nine hundred forty four thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
944455 Nine hundred forty four thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
944456 Nine hundred forty four thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
944457 Nine hundred forty four thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
944458 Nine hundred forty four thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
944459 Nine hundred forty four thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
944460 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
944461 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
944462 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
944463 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
944464 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
944465 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
944466 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
944467 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
944468 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
944469 Nine hundred forty four thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
944470 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
944471 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
944472 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
944473 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
944474 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
944475 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
944476 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
944477 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
944478 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
944479 Nine hundred forty four thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
944480 Nine hundred forty four thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
944481 Nine hundred forty four thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
944482 Nine hundred forty four thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
944483 Nine hundred forty four thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
944484 Nine hundred forty four thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
944485 Nine hundred forty four thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
944486 Nine hundred forty four thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
944487 Nine hundred forty four thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
944488 Nine hundred forty four thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
944489 Nine hundred forty four thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
944490 Nine hundred forty four thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
944491 Nine hundred forty four thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
944492 Nine hundred forty four thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
944493 Nine hundred forty four thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
944494 Nine hundred forty four thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
944495 Nine hundred forty four thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
944496 Nine hundred forty four thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
944497 Nine hundred forty four thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
944498 Nine hundred forty four thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
944499 Nine hundred forty four thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
944500 Nine hundred forty four thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 944401 ถึง 944500 (Nine hundred forty four thousand four hundred and one to Nine hundred forty four thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 944501-944600, 944601-944700, 944701-944800, 944801-944900, 944901-945000, 945001-945100, 945101-945200, 945201-945300, 945301-945400, 945401-945500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 944301-944400, 944201-944300, 944101-944200, 944001-944100, 943901-944000, 943801-943900, 943701-943800, 943601-943700, 943501-943600, 943401-943500