วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 944201 ถึง 944300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 944201 ถึง 944300 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 944201 ถึง 944300 (Nine hundred forty four thousand two hundred and one to Nine hundred forty four thousand three hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
944201 Nine hundred forty four thousand two hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หนึ่ง
944202 Nine hundred forty four thousand two hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สอง
944203 Nine hundred forty four thousand two hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม
944204 Nine hundred forty four thousand two hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่
944205 Nine hundred forty four thousand two hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า
944206 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก
944207 Nine hundred forty four thousand two hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด
944208 Nine hundred forty four thousand two hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด
944209 Nine hundred forty four thousand two hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า
944210 Nine hundred forty four thousand two hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ
944211 Nine hundred forty four thousand two hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
944212 Nine hundred forty four thousand two hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สอง
944213 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สาม
944214 Nine hundred forty four thousand two hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​สี่
944215 Nine hundred forty four thousand two hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​ห้า
944216 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​หก
944217 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
944218 Nine hundred forty four thousand two hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​แปด
944219 Nine hundred forty four thousand two hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สิบ​เก้า
944220 Nine hundred forty four thousand two hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ
944221 Nine hundred forty four thousand two hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
944222 Nine hundred forty four thousand two hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
944223 Nine hundred forty four thousand two hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
944224 Nine hundred forty four thousand two hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
944225 Nine hundred forty four thousand two hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
944226 Nine hundred forty four thousand two hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
944227 Nine hundred forty four thousand two hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
944228 Nine hundred forty four thousand two hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
944229 Nine hundred forty four thousand two hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
944230 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ
944231 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
944232 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
944233 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
944234 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
944235 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
944236 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
944237 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
944238 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
944239 Nine hundred forty four thousand two hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
944240 Nine hundred forty four thousand two hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ
944241 Nine hundred forty four thousand two hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
944242 Nine hundred forty four thousand two hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
944243 Nine hundred forty four thousand two hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
944244 Nine hundred forty four thousand two hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
944245 Nine hundred forty four thousand two hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
944246 Nine hundred forty four thousand two hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
944247 Nine hundred forty four thousand two hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
944248 Nine hundred forty four thousand two hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
944249 Nine hundred forty four thousand two hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
944250 Nine hundred forty four thousand two hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ
944251 Nine hundred forty four thousand two hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
944252 Nine hundred forty four thousand two hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
944253 Nine hundred forty four thousand two hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
944254 Nine hundred forty four thousand two hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
944255 Nine hundred forty four thousand two hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
944256 Nine hundred forty four thousand two hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
944257 Nine hundred forty four thousand two hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
944258 Nine hundred forty four thousand two hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
944259 Nine hundred forty four thousand two hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
944260 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ
944261 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
944262 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
944263 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
944264 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
944265 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
944266 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​หก
944267 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
944268 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
944269 Nine hundred forty four thousand two hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
944270 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
944271 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
944272 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
944273 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
944274 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
944275 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
944276 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
944277 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
944278 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
944279 Nine hundred forty four thousand two hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
944280 Nine hundred forty four thousand two hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ
944281 Nine hundred forty four thousand two hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
944282 Nine hundred forty four thousand two hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
944283 Nine hundred forty four thousand two hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
944284 Nine hundred forty four thousand two hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
944285 Nine hundred forty four thousand two hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
944286 Nine hundred forty four thousand two hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
944287 Nine hundred forty four thousand two hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
944288 Nine hundred forty four thousand two hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
944289 Nine hundred forty four thousand two hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
944290 Nine hundred forty four thousand two hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ
944291 Nine hundred forty four thousand two hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
944292 Nine hundred forty four thousand two hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
944293 Nine hundred forty four thousand two hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
944294 Nine hundred forty four thousand two hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
944295 Nine hundred forty four thousand two hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
944296 Nine hundred forty four thousand two hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
944297 Nine hundred forty four thousand two hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
944298 Nine hundred forty four thousand two hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
944299 Nine hundred forty four thousand two hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ทู ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
944300 Nine hundred forty four thousand three hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 944201 ถึง 944300 (Nine hundred forty four thousand two hundred and one to Nine hundred forty four thousand three hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 944301-944400, 944401-944500, 944501-944600, 944601-944700, 944701-944800, 944801-944900, 944901-945000, 945001-945100, 945101-945200, 945201-945300 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 944101-944200, 944001-944100, 943901-944000, 943801-943900, 943701-943800, 943601-943700, 943501-943600, 943401-943500, 943301-943400, 943201-943300