วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 944001 ถึง 944100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 944001 ถึง 944100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 944001 ถึง 944100 (Nine hundred forty four thousand and one to Nine hundred forty four thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
944001 Nine hundred forty four thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง
944002 Nine hundred forty four thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สอง
944003 Nine hundred forty four thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม
944004 Nine hundred forty four thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่
944005 Nine hundred forty four thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า
944006 Nine hundred forty four thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก
944007 Nine hundred forty four thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด
944008 Nine hundred forty four thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด
944009 Nine hundred forty four thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า
944010 Nine hundred forty four thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ
944011 Nine hundred forty four thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เอ็ด
944012 Nine hundred forty four thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สอง
944013 Nine hundred forty four thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สาม
944014 Nine hundred forty four thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​สี่
944015 Nine hundred forty four thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​ห้า
944016 Nine hundred forty four thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​หก
944017 Nine hundred forty four thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เจ็ด
944018 Nine hundred forty four thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​แปด
944019 Nine hundred forty four thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สิบ​เก้า
944020 Nine hundred forty four thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ
944021 Nine hundred forty four thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
944022 Nine hundred forty four thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สอง
944023 Nine hundred forty four thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สาม
944024 Nine hundred forty four thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​สี่
944025 Nine hundred forty four thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
944026 Nine hundred forty four thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​หก
944027 Nine hundred forty four thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
944028 Nine hundred forty four thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​แปด
944029 Nine hundred forty four thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
944030 Nine hundred forty four thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ
944031 Nine hundred forty four thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
944032 Nine hundred forty four thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สอง
944033 Nine hundred forty four thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สาม
944034 Nine hundred forty four thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​สี่
944035 Nine hundred forty four thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​ห้า
944036 Nine hundred forty four thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​หก
944037 Nine hundred forty four thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
944038 Nine hundred forty four thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​แปด
944039 Nine hundred forty four thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สาม​สิบ​เก้า
944040 Nine hundred forty four thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ
944041 Nine hundred forty four thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
944042 Nine hundred forty four thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สอง
944043 Nine hundred forty four thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สาม
944044 Nine hundred forty four thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​สี่
944045 Nine hundred forty four thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​ห้า
944046 Nine hundred forty four thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​หก
944047 Nine hundred forty four thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
944048 Nine hundred forty four thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​แปด
944049 Nine hundred forty four thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​สี่​สิบ​เก้า
944050 Nine hundred forty four thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ
944051 Nine hundred forty four thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
944052 Nine hundred forty four thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สอง
944053 Nine hundred forty four thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สาม
944054 Nine hundred forty four thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​สี่
944055 Nine hundred forty four thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
944056 Nine hundred forty four thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​หก
944057 Nine hundred forty four thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
944058 Nine hundred forty four thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​แปด
944059 Nine hundred forty four thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
944060 Nine hundred forty four thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ
944061 Nine hundred forty four thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
944062 Nine hundred forty four thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สอง
944063 Nine hundred forty four thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สาม
944064 Nine hundred forty four thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​สี่
944065 Nine hundred forty four thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​ห้า
944066 Nine hundred forty four thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​หก
944067 Nine hundred forty four thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
944068 Nine hundred forty four thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​แปด
944069 Nine hundred forty four thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หก​สิบ​เก้า
944070 Nine hundred forty four thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ
944071 Nine hundred forty four thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
944072 Nine hundred forty four thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
944073 Nine hundred forty four thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
944074 Nine hundred forty four thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
944075 Nine hundred forty four thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
944076 Nine hundred forty four thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
944077 Nine hundred forty four thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
944078 Nine hundred forty four thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
944079 Nine hundred forty four thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
944080 Nine hundred forty four thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ
944081 Nine hundred forty four thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
944082 Nine hundred forty four thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สอง
944083 Nine hundred forty four thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สาม
944084 Nine hundred forty four thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​สี่
944085 Nine hundred forty four thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​ห้า
944086 Nine hundred forty four thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​หก
944087 Nine hundred forty four thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
944088 Nine hundred forty four thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​แปด
944089 Nine hundred forty four thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​แปด​สิบ​เก้า
944090 Nine hundred forty four thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ
944091 Nine hundred forty four thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
944092 Nine hundred forty four thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สอง
944093 Nine hundred forty four thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สาม
944094 Nine hundred forty four thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​สี่
944095 Nine hundred forty four thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
944096 Nine hundred forty four thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​หก
944097 Nine hundred forty four thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
944098 Nine hundred forty four thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​แปด
944099 Nine hundred forty four thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
944100 Nine hundred forty four thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที โฟร์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 944001 ถึง 944100 (Nine hundred forty four thousand and one to Nine hundred forty four thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 944101-944200, 944201-944300, 944301-944400, 944401-944500, 944501-944600, 944601-944700, 944701-944800, 944801-944900, 944901-945000, 945001-945100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 943901-944000, 943801-943900, 943701-943800, 943601-943700, 943501-943600, 943401-943500, 943301-943400, 943201-943300, 943101-943200, 943001-943100

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน