วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 943001 ถึง 943100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 943001 ถึง 943100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 943001 ถึง 943100 (Nine hundred forty three thousand and one to Nine hundred forty three thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
943001 Nine hundred forty three thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง
943002 Nine hundred forty three thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สอง
943003 Nine hundred forty three thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม
943004 Nine hundred forty three thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่
943005 Nine hundred forty three thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า
943006 Nine hundred forty three thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก
943007 Nine hundred forty three thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด
943008 Nine hundred forty three thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด
943009 Nine hundred forty three thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า
943010 Nine hundred forty three thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ
943011 Nine hundred forty three thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เอ็ด
943012 Nine hundred forty three thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สอง
943013 Nine hundred forty three thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สาม
943014 Nine hundred forty three thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​สี่
943015 Nine hundred forty three thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​ห้า
943016 Nine hundred forty three thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​หก
943017 Nine hundred forty three thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เจ็ด
943018 Nine hundred forty three thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​แปด
943019 Nine hundred forty three thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สิบ​เก้า
943020 Nine hundred forty three thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ
943021 Nine hundred forty three thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
943022 Nine hundred forty three thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สอง
943023 Nine hundred forty three thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สาม
943024 Nine hundred forty three thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​สี่
943025 Nine hundred forty three thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
943026 Nine hundred forty three thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​หก
943027 Nine hundred forty three thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
943028 Nine hundred forty three thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​แปด
943029 Nine hundred forty three thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
943030 Nine hundred forty three thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ
943031 Nine hundred forty three thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
943032 Nine hundred forty three thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สอง
943033 Nine hundred forty three thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สาม
943034 Nine hundred forty three thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​สี่
943035 Nine hundred forty three thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​ห้า
943036 Nine hundred forty three thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​หก
943037 Nine hundred forty three thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
943038 Nine hundred forty three thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​แปด
943039 Nine hundred forty three thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สาม​สิบ​เก้า
943040 Nine hundred forty three thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ
943041 Nine hundred forty three thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
943042 Nine hundred forty three thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สอง
943043 Nine hundred forty three thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สาม
943044 Nine hundred forty three thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​สี่
943045 Nine hundred forty three thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​ห้า
943046 Nine hundred forty three thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​หก
943047 Nine hundred forty three thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
943048 Nine hundred forty three thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​แปด
943049 Nine hundred forty three thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​สี่​สิบ​เก้า
943050 Nine hundred forty three thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ
943051 Nine hundred forty three thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
943052 Nine hundred forty three thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สอง
943053 Nine hundred forty three thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สาม
943054 Nine hundred forty three thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​สี่
943055 Nine hundred forty three thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
943056 Nine hundred forty three thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​หก
943057 Nine hundred forty three thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
943058 Nine hundred forty three thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​แปด
943059 Nine hundred forty three thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
943060 Nine hundred forty three thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ
943061 Nine hundred forty three thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
943062 Nine hundred forty three thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สอง
943063 Nine hundred forty three thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สาม
943064 Nine hundred forty three thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​สี่
943065 Nine hundred forty three thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​ห้า
943066 Nine hundred forty three thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​หก
943067 Nine hundred forty three thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
943068 Nine hundred forty three thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​แปด
943069 Nine hundred forty three thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หก​สิบ​เก้า
943070 Nine hundred forty three thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ
943071 Nine hundred forty three thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
943072 Nine hundred forty three thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
943073 Nine hundred forty three thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
943074 Nine hundred forty three thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
943075 Nine hundred forty three thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
943076 Nine hundred forty three thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
943077 Nine hundred forty three thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
943078 Nine hundred forty three thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
943079 Nine hundred forty three thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
943080 Nine hundred forty three thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ
943081 Nine hundred forty three thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
943082 Nine hundred forty three thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สอง
943083 Nine hundred forty three thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สาม
943084 Nine hundred forty three thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​สี่
943085 Nine hundred forty three thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​ห้า
943086 Nine hundred forty three thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​หก
943087 Nine hundred forty three thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
943088 Nine hundred forty three thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​แปด
943089 Nine hundred forty three thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​แปด​สิบ​เก้า
943090 Nine hundred forty three thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ
943091 Nine hundred forty three thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
943092 Nine hundred forty three thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สอง
943093 Nine hundred forty three thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สาม
943094 Nine hundred forty three thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​สี่
943095 Nine hundred forty three thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
943096 Nine hundred forty three thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​หก
943097 Nine hundred forty three thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
943098 Nine hundred forty three thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​แปด
943099 Nine hundred forty three thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
943100 Nine hundred forty three thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 943001 ถึง 943100 (Nine hundred forty three thousand and one to Nine hundred forty three thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 943101-943200, 943201-943300, 943301-943400, 943401-943500, 943501-943600, 943601-943700, 943701-943800, 943801-943900, 943901-944000, 944001-944100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 942901-943000, 942801-942900, 942701-942800, 942601-942700, 942501-942600, 942401-942500, 942301-942400, 942201-942300, 942101-942200, 942001-942100