วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 942501 ถึง 942600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 942501 ถึง 942600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 942501 ถึง 942600 (Nine hundred forty two thousand five hundred and one to Nine hundred forty two thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
942501 Nine hundred forty two thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
942502 Nine hundred forty two thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สอง
942503 Nine hundred forty two thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม
942504 Nine hundred forty two thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่
942505 Nine hundred forty two thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า
942506 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก
942507 Nine hundred forty two thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด
942508 Nine hundred forty two thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด
942509 Nine hundred forty two thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า
942510 Nine hundred forty two thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ
942511 Nine hundred forty two thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
942512 Nine hundred forty two thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
942513 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
942514 Nine hundred forty two thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
942515 Nine hundred forty two thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
942516 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
942517 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
942518 Nine hundred forty two thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
942519 Nine hundred forty two thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
942520 Nine hundred forty two thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
942521 Nine hundred forty two thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
942522 Nine hundred forty two thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
942523 Nine hundred forty two thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
942524 Nine hundred forty two thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
942525 Nine hundred forty two thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
942526 Nine hundred forty two thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
942527 Nine hundred forty two thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
942528 Nine hundred forty two thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
942529 Nine hundred forty two thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
942530 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
942531 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
942532 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
942533 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
942534 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
942535 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
942536 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
942537 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
942538 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
942539 Nine hundred forty two thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
942540 Nine hundred forty two thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
942541 Nine hundred forty two thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
942542 Nine hundred forty two thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
942543 Nine hundred forty two thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
942544 Nine hundred forty two thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
942545 Nine hundred forty two thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
942546 Nine hundred forty two thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
942547 Nine hundred forty two thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
942548 Nine hundred forty two thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
942549 Nine hundred forty two thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
942550 Nine hundred forty two thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
942551 Nine hundred forty two thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
942552 Nine hundred forty two thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
942553 Nine hundred forty two thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
942554 Nine hundred forty two thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
942555 Nine hundred forty two thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
942556 Nine hundred forty two thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
942557 Nine hundred forty two thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
942558 Nine hundred forty two thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
942559 Nine hundred forty two thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
942560 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
942561 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
942562 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
942563 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
942564 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
942565 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
942566 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
942567 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
942568 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
942569 Nine hundred forty two thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
942570 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
942571 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
942572 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
942573 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
942574 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
942575 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
942576 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
942577 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
942578 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
942579 Nine hundred forty two thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
942580 Nine hundred forty two thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
942581 Nine hundred forty two thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
942582 Nine hundred forty two thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
942583 Nine hundred forty two thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
942584 Nine hundred forty two thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
942585 Nine hundred forty two thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
942586 Nine hundred forty two thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
942587 Nine hundred forty two thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
942588 Nine hundred forty two thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
942589 Nine hundred forty two thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
942590 Nine hundred forty two thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
942591 Nine hundred forty two thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
942592 Nine hundred forty two thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
942593 Nine hundred forty two thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
942594 Nine hundred forty two thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
942595 Nine hundred forty two thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
942596 Nine hundred forty two thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
942597 Nine hundred forty two thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
942598 Nine hundred forty two thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
942599 Nine hundred forty two thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
942600 Nine hundred forty two thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 942501 ถึง 942600 (Nine hundred forty two thousand five hundred and one to Nine hundred forty two thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 942601-942700, 942701-942800, 942801-942900, 942901-943000, 943001-943100, 943101-943200, 943201-943300, 943301-943400, 943401-943500, 943501-943600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 942401-942500, 942301-942400, 942201-942300, 942101-942200, 942001-942100, 941901-942000, 941801-941900, 941701-941800, 941601-941700, 941501-941600