วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 942301 ถึง 942400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 942301 ถึง 942400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 942301 ถึง 942400 (Nine hundred forty two thousand three hundred and one to Nine hundred forty two thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
942301 Nine hundred forty two thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
942302 Nine hundred forty two thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
942303 Nine hundred forty two thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
942304 Nine hundred forty two thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
942305 Nine hundred forty two thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
942306 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
942307 Nine hundred forty two thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
942308 Nine hundred forty two thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
942309 Nine hundred forty two thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
942310 Nine hundred forty two thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
942311 Nine hundred forty two thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
942312 Nine hundred forty two thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
942313 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
942314 Nine hundred forty two thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
942315 Nine hundred forty two thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
942316 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
942317 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
942318 Nine hundred forty two thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
942319 Nine hundred forty two thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
942320 Nine hundred forty two thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
942321 Nine hundred forty two thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
942322 Nine hundred forty two thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
942323 Nine hundred forty two thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
942324 Nine hundred forty two thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
942325 Nine hundred forty two thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
942326 Nine hundred forty two thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
942327 Nine hundred forty two thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
942328 Nine hundred forty two thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
942329 Nine hundred forty two thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
942330 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
942331 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
942332 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
942333 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
942334 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
942335 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
942336 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
942337 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
942338 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
942339 Nine hundred forty two thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
942340 Nine hundred forty two thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
942341 Nine hundred forty two thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
942342 Nine hundred forty two thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
942343 Nine hundred forty two thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
942344 Nine hundred forty two thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
942345 Nine hundred forty two thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
942346 Nine hundred forty two thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
942347 Nine hundred forty two thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
942348 Nine hundred forty two thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
942349 Nine hundred forty two thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
942350 Nine hundred forty two thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
942351 Nine hundred forty two thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
942352 Nine hundred forty two thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
942353 Nine hundred forty two thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
942354 Nine hundred forty two thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
942355 Nine hundred forty two thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
942356 Nine hundred forty two thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
942357 Nine hundred forty two thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
942358 Nine hundred forty two thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
942359 Nine hundred forty two thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
942360 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
942361 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
942362 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
942363 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
942364 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
942365 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
942366 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
942367 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
942368 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
942369 Nine hundred forty two thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
942370 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
942371 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
942372 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
942373 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
942374 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
942375 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
942376 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
942377 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
942378 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
942379 Nine hundred forty two thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
942380 Nine hundred forty two thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
942381 Nine hundred forty two thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
942382 Nine hundred forty two thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
942383 Nine hundred forty two thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
942384 Nine hundred forty two thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
942385 Nine hundred forty two thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
942386 Nine hundred forty two thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
942387 Nine hundred forty two thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
942388 Nine hundred forty two thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
942389 Nine hundred forty two thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
942390 Nine hundred forty two thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
942391 Nine hundred forty two thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
942392 Nine hundred forty two thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
942393 Nine hundred forty two thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
942394 Nine hundred forty two thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
942395 Nine hundred forty two thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
942396 Nine hundred forty two thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
942397 Nine hundred forty two thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
942398 Nine hundred forty two thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
942399 Nine hundred forty two thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
942400 Nine hundred forty two thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 942301 ถึง 942400 (Nine hundred forty two thousand three hundred and one to Nine hundred forty two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 942401-942500, 942501-942600, 942601-942700, 942701-942800, 942801-942900, 942901-943000, 943001-943100, 943101-943200, 943201-943300, 943301-943400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 942201-942300, 942101-942200, 942001-942100, 941901-942000, 941801-941900, 941701-941800, 941601-941700, 941501-941600, 941401-941500, 941301-941400