วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 942001 ถึง 942100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 942001 ถึง 942100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 942001 ถึง 942100 (Nine hundred forty two thousand and one to Nine hundred forty two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
942001 Nine hundred forty two thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
942002 Nine hundred forty two thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สอง
942003 Nine hundred forty two thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม
942004 Nine hundred forty two thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่
942005 Nine hundred forty two thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
942006 Nine hundred forty two thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก
942007 Nine hundred forty two thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
942008 Nine hundred forty two thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด
942009 Nine hundred forty two thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
942010 Nine hundred forty two thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
942011 Nine hundred forty two thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
942012 Nine hundred forty two thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
942013 Nine hundred forty two thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
942014 Nine hundred forty two thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
942015 Nine hundred forty two thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
942016 Nine hundred forty two thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
942017 Nine hundred forty two thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
942018 Nine hundred forty two thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
942019 Nine hundred forty two thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
942020 Nine hundred forty two thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
942021 Nine hundred forty two thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
942022 Nine hundred forty two thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
942023 Nine hundred forty two thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
942024 Nine hundred forty two thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
942025 Nine hundred forty two thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
942026 Nine hundred forty two thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
942027 Nine hundred forty two thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
942028 Nine hundred forty two thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
942029 Nine hundred forty two thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
942030 Nine hundred forty two thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
942031 Nine hundred forty two thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
942032 Nine hundred forty two thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
942033 Nine hundred forty two thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
942034 Nine hundred forty two thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
942035 Nine hundred forty two thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
942036 Nine hundred forty two thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
942037 Nine hundred forty two thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
942038 Nine hundred forty two thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
942039 Nine hundred forty two thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
942040 Nine hundred forty two thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
942041 Nine hundred forty two thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
942042 Nine hundred forty two thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
942043 Nine hundred forty two thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
942044 Nine hundred forty two thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
942045 Nine hundred forty two thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
942046 Nine hundred forty two thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
942047 Nine hundred forty two thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
942048 Nine hundred forty two thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
942049 Nine hundred forty two thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
942050 Nine hundred forty two thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
942051 Nine hundred forty two thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
942052 Nine hundred forty two thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
942053 Nine hundred forty two thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
942054 Nine hundred forty two thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
942055 Nine hundred forty two thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
942056 Nine hundred forty two thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
942057 Nine hundred forty two thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
942058 Nine hundred forty two thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
942059 Nine hundred forty two thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
942060 Nine hundred forty two thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
942061 Nine hundred forty two thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
942062 Nine hundred forty two thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
942063 Nine hundred forty two thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
942064 Nine hundred forty two thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
942065 Nine hundred forty two thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
942066 Nine hundred forty two thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
942067 Nine hundred forty two thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
942068 Nine hundred forty two thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
942069 Nine hundred forty two thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
942070 Nine hundred forty two thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
942071 Nine hundred forty two thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
942072 Nine hundred forty two thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
942073 Nine hundred forty two thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
942074 Nine hundred forty two thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
942075 Nine hundred forty two thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
942076 Nine hundred forty two thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
942077 Nine hundred forty two thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
942078 Nine hundred forty two thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
942079 Nine hundred forty two thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
942080 Nine hundred forty two thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
942081 Nine hundred forty two thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
942082 Nine hundred forty two thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
942083 Nine hundred forty two thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
942084 Nine hundred forty two thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
942085 Nine hundred forty two thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
942086 Nine hundred forty two thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
942087 Nine hundred forty two thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
942088 Nine hundred forty two thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
942089 Nine hundred forty two thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
942090 Nine hundred forty two thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
942091 Nine hundred forty two thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
942092 Nine hundred forty two thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
942093 Nine hundred forty two thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
942094 Nine hundred forty two thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
942095 Nine hundred forty two thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
942096 Nine hundred forty two thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
942097 Nine hundred forty two thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
942098 Nine hundred forty two thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
942099 Nine hundred forty two thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
942100 Nine hundred forty two thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 942001 ถึง 942100 (Nine hundred forty two thousand and one to Nine hundred forty two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 942101-942200, 942201-942300, 942301-942400, 942401-942500, 942501-942600, 942601-942700, 942701-942800, 942801-942900, 942901-943000, 943001-943100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 941901-942000, 941801-941900, 941701-941800, 941601-941700, 941501-941600, 941401-941500, 941301-941400, 941201-941300, 941101-941200, 941001-941100