วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 941801 ถึง 941900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 941801 ถึง 941900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 941801 ถึง 941900 (Nine hundred forty one thousand eight hundred and one to Nine hundred forty one thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
941801 Nine hundred forty one thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
941802 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
941803 Nine hundred forty one thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
941804 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
941805 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
941806 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก
941807 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
941808 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
941809 Nine hundred forty one thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
941810 Nine hundred forty one thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
941811 Nine hundred forty one thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
941812 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
941813 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
941814 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
941815 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
941816 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
941817 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
941818 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
941819 Nine hundred forty one thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
941820 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
941821 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
941822 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
941823 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
941824 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
941825 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
941826 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
941827 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
941828 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
941829 Nine hundred forty one thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
941830 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
941831 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
941832 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
941833 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
941834 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
941835 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
941836 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
941837 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
941838 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
941839 Nine hundred forty one thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
941840 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
941841 Nine hundred forty one thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
941842 Nine hundred forty one thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
941843 Nine hundred forty one thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
941844 Nine hundred forty one thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
941845 Nine hundred forty one thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
941846 Nine hundred forty one thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
941847 Nine hundred forty one thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
941848 Nine hundred forty one thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
941849 Nine hundred forty one thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
941850 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
941851 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
941852 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
941853 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
941854 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
941855 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
941856 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
941857 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
941858 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
941859 Nine hundred forty one thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
941860 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
941861 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
941862 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
941863 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
941864 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
941865 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
941866 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
941867 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
941868 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
941869 Nine hundred forty one thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
941870 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
941871 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
941872 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
941873 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
941874 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
941875 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
941876 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
941877 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
941878 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
941879 Nine hundred forty one thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
941880 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
941881 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
941882 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
941883 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
941884 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
941885 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
941886 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
941887 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
941888 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
941889 Nine hundred forty one thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
941890 Nine hundred forty one thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
941891 Nine hundred forty one thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
941892 Nine hundred forty one thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
941893 Nine hundred forty one thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
941894 Nine hundred forty one thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
941895 Nine hundred forty one thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
941896 Nine hundred forty one thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
941897 Nine hundred forty one thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
941898 Nine hundred forty one thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
941899 Nine hundred forty one thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
941900 Nine hundred forty one thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 941801 ถึง 941900 (Nine hundred forty one thousand eight hundred and one to Nine hundred forty one thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 941901-942000, 942001-942100, 942101-942200, 942201-942300, 942301-942400, 942401-942500, 942501-942600, 942601-942700, 942701-942800, 942801-942900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 941701-941800, 941601-941700, 941501-941600, 941401-941500, 941301-941400, 941201-941300, 941101-941200, 941001-941100, 940901-941000, 940801-940900