วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 941001 ถึง 941100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 941001 ถึง 941100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 941001 ถึง 941100 (Nine hundred forty one thousand and one to Nine hundred forty one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
941001 Nine hundred forty one thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
941002 Nine hundred forty one thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
941003 Nine hundred forty one thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
941004 Nine hundred forty one thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
941005 Nine hundred forty one thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
941006 Nine hundred forty one thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
941007 Nine hundred forty one thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
941008 Nine hundred forty one thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
941009 Nine hundred forty one thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
941010 Nine hundred forty one thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
941011 Nine hundred forty one thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
941012 Nine hundred forty one thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
941013 Nine hundred forty one thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
941014 Nine hundred forty one thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
941015 Nine hundred forty one thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
941016 Nine hundred forty one thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
941017 Nine hundred forty one thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
941018 Nine hundred forty one thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
941019 Nine hundred forty one thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
941020 Nine hundred forty one thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
941021 Nine hundred forty one thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
941022 Nine hundred forty one thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
941023 Nine hundred forty one thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
941024 Nine hundred forty one thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
941025 Nine hundred forty one thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
941026 Nine hundred forty one thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
941027 Nine hundred forty one thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
941028 Nine hundred forty one thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
941029 Nine hundred forty one thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
941030 Nine hundred forty one thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
941031 Nine hundred forty one thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
941032 Nine hundred forty one thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
941033 Nine hundred forty one thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
941034 Nine hundred forty one thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
941035 Nine hundred forty one thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
941036 Nine hundred forty one thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
941037 Nine hundred forty one thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
941038 Nine hundred forty one thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
941039 Nine hundred forty one thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
941040 Nine hundred forty one thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
941041 Nine hundred forty one thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
941042 Nine hundred forty one thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
941043 Nine hundred forty one thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
941044 Nine hundred forty one thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
941045 Nine hundred forty one thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
941046 Nine hundred forty one thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
941047 Nine hundred forty one thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
941048 Nine hundred forty one thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
941049 Nine hundred forty one thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
941050 Nine hundred forty one thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
941051 Nine hundred forty one thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
941052 Nine hundred forty one thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
941053 Nine hundred forty one thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
941054 Nine hundred forty one thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
941055 Nine hundred forty one thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
941056 Nine hundred forty one thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
941057 Nine hundred forty one thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
941058 Nine hundred forty one thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
941059 Nine hundred forty one thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
941060 Nine hundred forty one thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
941061 Nine hundred forty one thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
941062 Nine hundred forty one thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
941063 Nine hundred forty one thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
941064 Nine hundred forty one thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
941065 Nine hundred forty one thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
941066 Nine hundred forty one thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
941067 Nine hundred forty one thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
941068 Nine hundred forty one thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
941069 Nine hundred forty one thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
941070 Nine hundred forty one thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
941071 Nine hundred forty one thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
941072 Nine hundred forty one thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
941073 Nine hundred forty one thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
941074 Nine hundred forty one thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
941075 Nine hundred forty one thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
941076 Nine hundred forty one thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
941077 Nine hundred forty one thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
941078 Nine hundred forty one thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
941079 Nine hundred forty one thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
941080 Nine hundred forty one thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
941081 Nine hundred forty one thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
941082 Nine hundred forty one thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
941083 Nine hundred forty one thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
941084 Nine hundred forty one thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
941085 Nine hundred forty one thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
941086 Nine hundred forty one thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
941087 Nine hundred forty one thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
941088 Nine hundred forty one thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
941089 Nine hundred forty one thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
941090 Nine hundred forty one thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
941091 Nine hundred forty one thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
941092 Nine hundred forty one thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
941093 Nine hundred forty one thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
941094 Nine hundred forty one thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
941095 Nine hundred forty one thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
941096 Nine hundred forty one thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
941097 Nine hundred forty one thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
941098 Nine hundred forty one thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
941099 Nine hundred forty one thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
941100 Nine hundred forty one thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 941001 ถึง 941100 (Nine hundred forty one thousand and one to Nine hundred forty one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 941101-941200, 941201-941300, 941301-941400, 941401-941500, 941501-941600, 941601-941700, 941701-941800, 941801-941900, 941901-942000, 942001-942100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 940901-941000, 940801-940900, 940701-940800, 940601-940700, 940501-940600, 940401-940500, 940301-940400, 940201-940300, 940101-940200, 940001-940100