วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940901 ถึง 941000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940901 ถึง 941000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940901 ถึง 941000 (Nine hundred forty thousand nine hundred and one to Nine hundred forty one thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
940901 Nine hundred forty thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
940902 Nine hundred forty thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สอง
940903 Nine hundred forty thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม
940904 Nine hundred forty thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่
940905 Nine hundred forty thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า
940906 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก
940907 Nine hundred forty thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด
940908 Nine hundred forty thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด
940909 Nine hundred forty thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า
940910 Nine hundred forty thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ
940911 Nine hundred forty thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
940912 Nine hundred forty thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
940913 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
940914 Nine hundred forty thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
940915 Nine hundred forty thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
940916 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
940917 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
940918 Nine hundred forty thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
940919 Nine hundred forty thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
940920 Nine hundred forty thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
940921 Nine hundred forty thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
940922 Nine hundred forty thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
940923 Nine hundred forty thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
940924 Nine hundred forty thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
940925 Nine hundred forty thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
940926 Nine hundred forty thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
940927 Nine hundred forty thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
940928 Nine hundred forty thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
940929 Nine hundred forty thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
940930 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
940931 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
940932 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
940933 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
940934 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
940935 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
940936 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
940937 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
940938 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
940939 Nine hundred forty thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
940940 Nine hundred forty thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
940941 Nine hundred forty thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
940942 Nine hundred forty thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
940943 Nine hundred forty thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
940944 Nine hundred forty thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
940945 Nine hundred forty thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
940946 Nine hundred forty thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
940947 Nine hundred forty thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
940948 Nine hundred forty thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
940949 Nine hundred forty thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
940950 Nine hundred forty thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
940951 Nine hundred forty thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
940952 Nine hundred forty thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
940953 Nine hundred forty thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
940954 Nine hundred forty thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
940955 Nine hundred forty thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
940956 Nine hundred forty thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
940957 Nine hundred forty thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
940958 Nine hundred forty thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
940959 Nine hundred forty thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
940960 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
940961 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
940962 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
940963 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
940964 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
940965 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
940966 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
940967 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
940968 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
940969 Nine hundred forty thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
940970 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
940971 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
940972 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
940973 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
940974 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
940975 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
940976 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
940977 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
940978 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
940979 Nine hundred forty thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
940980 Nine hundred forty thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
940981 Nine hundred forty thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
940982 Nine hundred forty thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
940983 Nine hundred forty thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
940984 Nine hundred forty thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
940985 Nine hundred forty thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
940986 Nine hundred forty thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
940987 Nine hundred forty thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
940988 Nine hundred forty thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
940989 Nine hundred forty thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
940990 Nine hundred forty thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
940991 Nine hundred forty thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
940992 Nine hundred forty thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
940993 Nine hundred forty thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
940994 Nine hundred forty thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
940995 Nine hundred forty thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
940996 Nine hundred forty thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
940997 Nine hundred forty thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
940998 Nine hundred forty thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
940999 Nine hundred forty thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
941000 Nine hundred forty one thousandไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที วัน เธาซันด์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940901 ถึง 941000 (Nine hundred forty thousand nine hundred and one to Nine hundred forty one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 941001-941100, 941101-941200, 941201-941300, 941301-941400, 941401-941500, 941501-941600, 941601-941700, 941701-941800, 941801-941900, 941901-942000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 940801-940900, 940701-940800, 940601-940700, 940501-940600, 940401-940500, 940301-940400, 940201-940300, 940101-940200, 940001-940100, 939901-940000