วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940701 ถึง 940800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940701 ถึง 940800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940701 ถึง 940800 (Nine hundred forty thousand seven hundred and one to Nine hundred forty thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
940701 Nine hundred forty thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
940702 Nine hundred forty thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สอง
940703 Nine hundred forty thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม
940704 Nine hundred forty thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่
940705 Nine hundred forty thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า
940706 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก
940707 Nine hundred forty thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
940708 Nine hundred forty thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด
940709 Nine hundred forty thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า
940710 Nine hundred forty thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ
940711 Nine hundred forty thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
940712 Nine hundred forty thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
940713 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
940714 Nine hundred forty thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
940715 Nine hundred forty thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
940716 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
940717 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
940718 Nine hundred forty thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
940719 Nine hundred forty thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
940720 Nine hundred forty thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
940721 Nine hundred forty thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
940722 Nine hundred forty thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
940723 Nine hundred forty thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
940724 Nine hundred forty thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
940725 Nine hundred forty thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
940726 Nine hundred forty thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
940727 Nine hundred forty thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
940728 Nine hundred forty thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
940729 Nine hundred forty thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
940730 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
940731 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
940732 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
940733 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
940734 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
940735 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
940736 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
940737 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
940738 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
940739 Nine hundred forty thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
940740 Nine hundred forty thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
940741 Nine hundred forty thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
940742 Nine hundred forty thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
940743 Nine hundred forty thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
940744 Nine hundred forty thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
940745 Nine hundred forty thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
940746 Nine hundred forty thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
940747 Nine hundred forty thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
940748 Nine hundred forty thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
940749 Nine hundred forty thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
940750 Nine hundred forty thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
940751 Nine hundred forty thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
940752 Nine hundred forty thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
940753 Nine hundred forty thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
940754 Nine hundred forty thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
940755 Nine hundred forty thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
940756 Nine hundred forty thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
940757 Nine hundred forty thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
940758 Nine hundred forty thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
940759 Nine hundred forty thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
940760 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
940761 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
940762 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
940763 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
940764 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
940765 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
940766 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
940767 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
940768 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
940769 Nine hundred forty thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
940770 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
940771 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
940772 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
940773 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
940774 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
940775 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
940776 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
940777 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
940778 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
940779 Nine hundred forty thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
940780 Nine hundred forty thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
940781 Nine hundred forty thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
940782 Nine hundred forty thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
940783 Nine hundred forty thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
940784 Nine hundred forty thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
940785 Nine hundred forty thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
940786 Nine hundred forty thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
940787 Nine hundred forty thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
940788 Nine hundred forty thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
940789 Nine hundred forty thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
940790 Nine hundred forty thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
940791 Nine hundred forty thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
940792 Nine hundred forty thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
940793 Nine hundred forty thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
940794 Nine hundred forty thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
940795 Nine hundred forty thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
940796 Nine hundred forty thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
940797 Nine hundred forty thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
940798 Nine hundred forty thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
940799 Nine hundred forty thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
940800 Nine hundred forty thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940701 ถึง 940800 (Nine hundred forty thousand seven hundred and one to Nine hundred forty thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 940801-940900, 940901-941000, 941001-941100, 941101-941200, 941201-941300, 941301-941400, 941401-941500, 941501-941600, 941601-941700, 941701-941800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 940601-940700, 940501-940600, 940401-940500, 940301-940400, 940201-940300, 940101-940200, 940001-940100, 939901-940000, 939801-939900, 939701-939800