วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940501 ถึง 940600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940501 ถึง 940600 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940501 ถึง 940600 (Nine hundred forty thousand five hundred and one to Nine hundred forty thousand six hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
940501 Nine hundred forty thousand five hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หนึ่ง
940502 Nine hundred forty thousand five hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สอง
940503 Nine hundred forty thousand five hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม
940504 Nine hundred forty thousand five hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่
940505 Nine hundred forty thousand five hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า
940506 Nine hundred forty thousand five hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก
940507 Nine hundred forty thousand five hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด
940508 Nine hundred forty thousand five hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด
940509 Nine hundred forty thousand five hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า
940510 Nine hundred forty thousand five hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ
940511 Nine hundred forty thousand five hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
940512 Nine hundred forty thousand five hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สอง
940513 Nine hundred forty thousand five hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สาม
940514 Nine hundred forty thousand five hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​สี่
940515 Nine hundred forty thousand five hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​ห้า
940516 Nine hundred forty thousand five hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​หก
940517 Nine hundred forty thousand five hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
940518 Nine hundred forty thousand five hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​แปด
940519 Nine hundred forty thousand five hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สิบ​เก้า
940520 Nine hundred forty thousand five hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ
940521 Nine hundred forty thousand five hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
940522 Nine hundred forty thousand five hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
940523 Nine hundred forty thousand five hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
940524 Nine hundred forty thousand five hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
940525 Nine hundred forty thousand five hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
940526 Nine hundred forty thousand five hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
940527 Nine hundred forty thousand five hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
940528 Nine hundred forty thousand five hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
940529 Nine hundred forty thousand five hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
940530 Nine hundred forty thousand five hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ
940531 Nine hundred forty thousand five hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
940532 Nine hundred forty thousand five hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
940533 Nine hundred forty thousand five hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
940534 Nine hundred forty thousand five hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
940535 Nine hundred forty thousand five hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
940536 Nine hundred forty thousand five hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
940537 Nine hundred forty thousand five hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
940538 Nine hundred forty thousand five hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
940539 Nine hundred forty thousand five hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
940540 Nine hundred forty thousand five hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ
940541 Nine hundred forty thousand five hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
940542 Nine hundred forty thousand five hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
940543 Nine hundred forty thousand five hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
940544 Nine hundred forty thousand five hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
940545 Nine hundred forty thousand five hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
940546 Nine hundred forty thousand five hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
940547 Nine hundred forty thousand five hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
940548 Nine hundred forty thousand five hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
940549 Nine hundred forty thousand five hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
940550 Nine hundred forty thousand five hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ
940551 Nine hundred forty thousand five hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
940552 Nine hundred forty thousand five hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
940553 Nine hundred forty thousand five hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
940554 Nine hundred forty thousand five hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
940555 Nine hundred forty thousand five hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
940556 Nine hundred forty thousand five hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
940557 Nine hundred forty thousand five hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
940558 Nine hundred forty thousand five hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
940559 Nine hundred forty thousand five hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
940560 Nine hundred forty thousand five hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ
940561 Nine hundred forty thousand five hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
940562 Nine hundred forty thousand five hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
940563 Nine hundred forty thousand five hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
940564 Nine hundred forty thousand five hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
940565 Nine hundred forty thousand five hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
940566 Nine hundred forty thousand five hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
940567 Nine hundred forty thousand five hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
940568 Nine hundred forty thousand five hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
940569 Nine hundred forty thousand five hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
940570 Nine hundred forty thousand five hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
940571 Nine hundred forty thousand five hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
940572 Nine hundred forty thousand five hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
940573 Nine hundred forty thousand five hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
940574 Nine hundred forty thousand five hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
940575 Nine hundred forty thousand five hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
940576 Nine hundred forty thousand five hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
940577 Nine hundred forty thousand five hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
940578 Nine hundred forty thousand five hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
940579 Nine hundred forty thousand five hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
940580 Nine hundred forty thousand five hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ
940581 Nine hundred forty thousand five hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
940582 Nine hundred forty thousand five hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
940583 Nine hundred forty thousand five hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
940584 Nine hundred forty thousand five hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
940585 Nine hundred forty thousand five hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
940586 Nine hundred forty thousand five hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
940587 Nine hundred forty thousand five hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
940588 Nine hundred forty thousand five hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
940589 Nine hundred forty thousand five hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
940590 Nine hundred forty thousand five hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ
940591 Nine hundred forty thousand five hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
940592 Nine hundred forty thousand five hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
940593 Nine hundred forty thousand five hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
940594 Nine hundred forty thousand five hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
940595 Nine hundred forty thousand five hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
940596 Nine hundred forty thousand five hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
940597 Nine hundred forty thousand five hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
940598 Nine hundred forty thousand five hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
940599 Nine hundred forty thousand five hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
940600 Nine hundred forty thousand six hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940501 ถึง 940600 (Nine hundred forty thousand five hundred and one to Nine hundred forty thousand six hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 940601-940700, 940701-940800, 940801-940900, 940901-941000, 941001-941100, 941101-941200, 941201-941300, 941301-941400, 941401-941500, 941501-941600 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 940401-940500, 940301-940400, 940201-940300, 940101-940200, 940001-940100, 939901-940000, 939801-939900, 939701-939800, 939601-939700, 939501-939600