วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940401 ถึง 940500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940401 ถึง 940500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940401 ถึง 940500 (Nine hundred forty thousand four hundred and one to Nine hundred forty thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
940401 Nine hundred forty thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หนึ่ง
940402 Nine hundred forty thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สอง
940403 Nine hundred forty thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม
940404 Nine hundred forty thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่
940405 Nine hundred forty thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า
940406 Nine hundred forty thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก
940407 Nine hundred forty thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด
940408 Nine hundred forty thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด
940409 Nine hundred forty thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า
940410 Nine hundred forty thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ
940411 Nine hundred forty thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
940412 Nine hundred forty thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
940413 Nine hundred forty thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
940414 Nine hundred forty thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
940415 Nine hundred forty thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
940416 Nine hundred forty thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​หก
940417 Nine hundred forty thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
940418 Nine hundred forty thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
940419 Nine hundred forty thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
940420 Nine hundred forty thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
940421 Nine hundred forty thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
940422 Nine hundred forty thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
940423 Nine hundred forty thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
940424 Nine hundred forty thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
940425 Nine hundred forty thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
940426 Nine hundred forty thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
940427 Nine hundred forty thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
940428 Nine hundred forty thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
940429 Nine hundred forty thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
940430 Nine hundred forty thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
940431 Nine hundred forty thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
940432 Nine hundred forty thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
940433 Nine hundred forty thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
940434 Nine hundred forty thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
940435 Nine hundred forty thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
940436 Nine hundred forty thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
940437 Nine hundred forty thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
940438 Nine hundred forty thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
940439 Nine hundred forty thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
940440 Nine hundred forty thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
940441 Nine hundred forty thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
940442 Nine hundred forty thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
940443 Nine hundred forty thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
940444 Nine hundred forty thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
940445 Nine hundred forty thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
940446 Nine hundred forty thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
940447 Nine hundred forty thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
940448 Nine hundred forty thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
940449 Nine hundred forty thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
940450 Nine hundred forty thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
940451 Nine hundred forty thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
940452 Nine hundred forty thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
940453 Nine hundred forty thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
940454 Nine hundred forty thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
940455 Nine hundred forty thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
940456 Nine hundred forty thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
940457 Nine hundred forty thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
940458 Nine hundred forty thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
940459 Nine hundred forty thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
940460 Nine hundred forty thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ
940461 Nine hundred forty thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
940462 Nine hundred forty thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
940463 Nine hundred forty thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
940464 Nine hundred forty thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
940465 Nine hundred forty thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
940466 Nine hundred forty thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
940467 Nine hundred forty thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
940468 Nine hundred forty thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
940469 Nine hundred forty thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
940470 Nine hundred forty thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
940471 Nine hundred forty thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
940472 Nine hundred forty thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
940473 Nine hundred forty thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
940474 Nine hundred forty thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
940475 Nine hundred forty thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
940476 Nine hundred forty thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
940477 Nine hundred forty thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
940478 Nine hundred forty thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
940479 Nine hundred forty thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
940480 Nine hundred forty thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
940481 Nine hundred forty thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
940482 Nine hundred forty thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
940483 Nine hundred forty thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
940484 Nine hundred forty thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
940485 Nine hundred forty thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
940486 Nine hundred forty thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
940487 Nine hundred forty thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
940488 Nine hundred forty thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
940489 Nine hundred forty thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
940490 Nine hundred forty thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
940491 Nine hundred forty thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
940492 Nine hundred forty thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
940493 Nine hundred forty thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
940494 Nine hundred forty thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
940495 Nine hundred forty thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
940496 Nine hundred forty thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
940497 Nine hundred forty thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
940498 Nine hundred forty thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
940499 Nine hundred forty thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
940500 Nine hundred forty thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940401 ถึง 940500 (Nine hundred forty thousand four hundred and one to Nine hundred forty thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 940501-940600, 940601-940700, 940701-940800, 940801-940900, 940901-941000, 941001-941100, 941101-941200, 941201-941300, 941301-941400, 941401-941500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 940301-940400, 940201-940300, 940101-940200, 940001-940100, 939901-940000, 939801-939900, 939701-939800, 939601-939700, 939501-939600, 939401-939500