วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940101 ถึง 940200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940101 ถึง 940200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940101 ถึง 940200 (Nine hundred forty thousand one hundred and one to Nine hundred forty thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
940101 Nine hundred forty thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
940102 Nine hundred forty thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สอง
940103 Nine hundred forty thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม
940104 Nine hundred forty thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่
940105 Nine hundred forty thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
940106 Nine hundred forty thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก
940107 Nine hundred forty thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
940108 Nine hundred forty thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด
940109 Nine hundred forty thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
940110 Nine hundred forty thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
940111 Nine hundred forty thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
940112 Nine hundred forty thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
940113 Nine hundred forty thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
940114 Nine hundred forty thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
940115 Nine hundred forty thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
940116 Nine hundred forty thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
940117 Nine hundred forty thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
940118 Nine hundred forty thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
940119 Nine hundred forty thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
940120 Nine hundred forty thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
940121 Nine hundred forty thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
940122 Nine hundred forty thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
940123 Nine hundred forty thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
940124 Nine hundred forty thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
940125 Nine hundred forty thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
940126 Nine hundred forty thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
940127 Nine hundred forty thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
940128 Nine hundred forty thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
940129 Nine hundred forty thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
940130 Nine hundred forty thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
940131 Nine hundred forty thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
940132 Nine hundred forty thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
940133 Nine hundred forty thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
940134 Nine hundred forty thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
940135 Nine hundred forty thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
940136 Nine hundred forty thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
940137 Nine hundred forty thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
940138 Nine hundred forty thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
940139 Nine hundred forty thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
940140 Nine hundred forty thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
940141 Nine hundred forty thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
940142 Nine hundred forty thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
940143 Nine hundred forty thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
940144 Nine hundred forty thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
940145 Nine hundred forty thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
940146 Nine hundred forty thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
940147 Nine hundred forty thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
940148 Nine hundred forty thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
940149 Nine hundred forty thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
940150 Nine hundred forty thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
940151 Nine hundred forty thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
940152 Nine hundred forty thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
940153 Nine hundred forty thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
940154 Nine hundred forty thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
940155 Nine hundred forty thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
940156 Nine hundred forty thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
940157 Nine hundred forty thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
940158 Nine hundred forty thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
940159 Nine hundred forty thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
940160 Nine hundred forty thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
940161 Nine hundred forty thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
940162 Nine hundred forty thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
940163 Nine hundred forty thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
940164 Nine hundred forty thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
940165 Nine hundred forty thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
940166 Nine hundred forty thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
940167 Nine hundred forty thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
940168 Nine hundred forty thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
940169 Nine hundred forty thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
940170 Nine hundred forty thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
940171 Nine hundred forty thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
940172 Nine hundred forty thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
940173 Nine hundred forty thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
940174 Nine hundred forty thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
940175 Nine hundred forty thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
940176 Nine hundred forty thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
940177 Nine hundred forty thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
940178 Nine hundred forty thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
940179 Nine hundred forty thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
940180 Nine hundred forty thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
940181 Nine hundred forty thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
940182 Nine hundred forty thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
940183 Nine hundred forty thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
940184 Nine hundred forty thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
940185 Nine hundred forty thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
940186 Nine hundred forty thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
940187 Nine hundred forty thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
940188 Nine hundred forty thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
940189 Nine hundred forty thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
940190 Nine hundred forty thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
940191 Nine hundred forty thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
940192 Nine hundred forty thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
940193 Nine hundred forty thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
940194 Nine hundred forty thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
940195 Nine hundred forty thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
940196 Nine hundred forty thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
940197 Nine hundred forty thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
940198 Nine hundred forty thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
940199 Nine hundred forty thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
940200 Nine hundred forty thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940101 ถึง 940200 (Nine hundred forty thousand one hundred and one to Nine hundred forty thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 940201-940300, 940301-940400, 940401-940500, 940501-940600, 940601-940700, 940701-940800, 940801-940900, 940901-941000, 941001-941100, 941101-941200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 940001-940100, 939901-940000, 939801-939900, 939701-939800, 939601-939700, 939501-939600, 939401-939500, 939301-939400, 939201-939300, 939101-939200