วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9401 ถึง 9500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 9401 ถึง 9500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9401 ถึง 9500 (Nine thousand four hundred and one to Nine thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
9401 Nine thousand four hundred and oneไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
9402 Nine thousand four hundred and twoไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สอง
9403 Nine thousand four hundred and threeไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม
9404 Nine thousand four hundred and fourไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่
9405 Nine thousand four hundred and fiveไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
9406 Nine thousand four hundred and sixไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก
9407 Nine thousand four hundred and sevenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
9408 Nine thousand four hundred and eightไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด
9409 Nine thousand four hundred and nineไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
9410 Nine thousand four hundred and tenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
9411 Nine thousand four hundred and elevenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
9412 Nine thousand four hundred and twelveไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
9413 Nine thousand four hundred and thirteenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
9414 Nine thousand four hundred and fourteenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
9415 Nine thousand four hundred and fifteenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
9416 Nine thousand four hundred and sixteenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
9417 Nine thousand four hundred and seventeenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
9418 Nine thousand four hundred and eighteenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
9419 Nine thousand four hundred and nineteenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
9420 Nine thousand four hundred and twentyไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
9421 Nine thousand four hundred and twenty oneไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
9422 Nine thousand four hundred and twenty twoไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
9423 Nine thousand four hundred and twenty threeไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
9424 Nine thousand four hundred and twenty fourไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
9425 Nine thousand four hundred and twenty fiveไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
9426 Nine thousand four hundred and twenty sixไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
9427 Nine thousand four hundred and twenty sevenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
9428 Nine thousand four hundred and twenty eightไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
9429 Nine thousand four hundred and twenty nineไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
9430 Nine thousand four hundred and thirtyไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
9431 Nine thousand four hundred and thirty oneไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
9432 Nine thousand four hundred and thirty twoไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
9433 Nine thousand four hundred and thirty threeไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
9434 Nine thousand four hundred and thirty fourไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
9435 Nine thousand four hundred and thirty fiveไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
9436 Nine thousand four hundred and thirty sixไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
9437 Nine thousand four hundred and thirty sevenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
9438 Nine thousand four hundred and thirty eightไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
9439 Nine thousand four hundred and thirty nineไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
9440 Nine thousand four hundred and fortyไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
9441 Nine thousand four hundred and forty oneไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
9442 Nine thousand four hundred and forty twoไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
9443 Nine thousand four hundred and forty threeไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
9444 Nine thousand four hundred and forty fourไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
9445 Nine thousand four hundred and forty fiveไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
9446 Nine thousand four hundred and forty sixไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
9447 Nine thousand four hundred and forty sevenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
9448 Nine thousand four hundred and forty eightไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
9449 Nine thousand four hundred and forty nineไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
9450 Nine thousand four hundred and fiftyไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
9451 Nine thousand four hundred and fifty oneไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
9452 Nine thousand four hundred and fifty twoไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
9453 Nine thousand four hundred and fifty threeไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
9454 Nine thousand four hundred and fifty fourไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
9455 Nine thousand four hundred and fifty fiveไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
9456 Nine thousand four hundred and fifty sixไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
9457 Nine thousand four hundred and fifty sevenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
9458 Nine thousand four hundred and fifty eightไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
9459 Nine thousand four hundred and fifty nineไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
9460 Nine thousand four hundred and sixtyไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
9461 Nine thousand four hundred and sixty oneไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
9462 Nine thousand four hundred and sixty twoไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
9463 Nine thousand four hundred and sixty threeไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
9464 Nine thousand four hundred and sixty fourไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
9465 Nine thousand four hundred and sixty fiveไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
9466 Nine thousand four hundred and sixty sixไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
9467 Nine thousand four hundred and sixty sevenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
9468 Nine thousand four hundred and sixty eightไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
9469 Nine thousand four hundred and sixty nineไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
9470 Nine thousand four hundred and seventyไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
9471 Nine thousand four hundred and seventy oneไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
9472 Nine thousand four hundred and seventy twoไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
9473 Nine thousand four hundred and seventy threeไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
9474 Nine thousand four hundred and seventy fourไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
9475 Nine thousand four hundred and seventy fiveไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
9476 Nine thousand four hundred and seventy sixไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
9477 Nine thousand four hundred and seventy sevenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
9478 Nine thousand four hundred and seventy eightไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
9479 Nine thousand four hundred and seventy nineไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
9480 Nine thousand four hundred and eightyไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
9481 Nine thousand four hundred and eighty oneไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
9482 Nine thousand four hundred and eighty twoไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
9483 Nine thousand four hundred and eighty threeไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
9484 Nine thousand four hundred and eighty fourไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
9485 Nine thousand four hundred and eighty fiveไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
9486 Nine thousand four hundred and eighty sixไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
9487 Nine thousand four hundred and eighty sevenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
9488 Nine thousand four hundred and eighty eightไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
9489 Nine thousand four hundred and eighty nineไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
9490 Nine thousand four hundred and ninetyไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
9491 Nine thousand four hundred and ninety oneไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
9492 Nine thousand four hundred and ninety twoไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
9493 Nine thousand four hundred and ninety threeไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
9494 Nine thousand four hundred and ninety fourไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
9495 Nine thousand four hundred and ninety fiveไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
9496 Nine thousand four hundred and ninety sixไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
9497 Nine thousand four hundred and ninety sevenไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
9498 Nine thousand four hundred and ninety eightไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
9499 Nine thousand four hundred and ninety nineไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
9500 Nine thousand five hundredไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 9401 ถึง 9500 (Nine thousand four hundred and one to Nine thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 9501-9600, 9601-9700, 9701-9800, 9801-9900, 9901-10000, 10001-10100, 10101-10200, 10201-10300, 10301-10400, 10401-10500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 9301-9400, 9201-9300, 9101-9200, 9001-9100, 8901-9000, 8801-8900, 8701-8800, 8601-8700, 8501-8600, 8401-8500