วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940001 ถึง 940100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 940001 ถึง 940100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940001 ถึง 940100 (Nine hundred forty thousand and one to Nine hundred forty thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
940001 Nine hundred forty thousand and oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง
940002 Nine hundred forty thousand and twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สอง
940003 Nine hundred forty thousand and threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม
940004 Nine hundred forty thousand and fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่
940005 Nine hundred forty thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า
940006 Nine hundred forty thousand and sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก
940007 Nine hundred forty thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด
940008 Nine hundred forty thousand and eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด
940009 Nine hundred forty thousand and nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า
940010 Nine hundred forty thousand and tenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สิบ
940011 Nine hundred forty thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​เอ็ด
940012 Nine hundred forty thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​สอง
940013 Nine hundred forty thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​สาม
940014 Nine hundred forty thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​สี่
940015 Nine hundred forty thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​ห้า
940016 Nine hundred forty thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​หก
940017 Nine hundred forty thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​เจ็ด
940018 Nine hundred forty thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​แปด
940019 Nine hundred forty thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สิบ​เก้า
940020 Nine hundred forty thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ
940021 Nine hundred forty thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​เอ็ด
940022 Nine hundred forty thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​สอง
940023 Nine hundred forty thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​สาม
940024 Nine hundred forty thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​สี่
940025 Nine hundred forty thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​ห้า
940026 Nine hundred forty thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​หก
940027 Nine hundred forty thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​เจ็ด
940028 Nine hundred forty thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​แปด
940029 Nine hundred forty thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ยี่​สิบ​เก้า
940030 Nine hundred forty thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ
940031 Nine hundred forty thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​เอ็ด
940032 Nine hundred forty thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​สอง
940033 Nine hundred forty thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​สาม
940034 Nine hundred forty thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​สี่
940035 Nine hundred forty thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​ห้า
940036 Nine hundred forty thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​หก
940037 Nine hundred forty thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​เจ็ด
940038 Nine hundred forty thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​แปด
940039 Nine hundred forty thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สาม​สิบ​เก้า
940040 Nine hundred forty thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ
940041 Nine hundred forty thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​เอ็ด
940042 Nine hundred forty thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​สอง
940043 Nine hundred forty thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​สาม
940044 Nine hundred forty thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​สี่
940045 Nine hundred forty thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​ห้า
940046 Nine hundred forty thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​หก
940047 Nine hundred forty thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​เจ็ด
940048 Nine hundred forty thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​แปด
940049 Nine hundred forty thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​สี่​สิบ​เก้า
940050 Nine hundred forty thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ
940051 Nine hundred forty thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​เอ็ด
940052 Nine hundred forty thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​สอง
940053 Nine hundred forty thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​สาม
940054 Nine hundred forty thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​สี่
940055 Nine hundred forty thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​ห้า
940056 Nine hundred forty thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​หก
940057 Nine hundred forty thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​เจ็ด
940058 Nine hundred forty thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​แปด
940059 Nine hundred forty thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​ห้า​สิบ​เก้า
940060 Nine hundred forty thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ
940061 Nine hundred forty thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​เอ็ด
940062 Nine hundred forty thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​สอง
940063 Nine hundred forty thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​สาม
940064 Nine hundred forty thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​สี่
940065 Nine hundred forty thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​ห้า
940066 Nine hundred forty thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​หก
940067 Nine hundred forty thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​เจ็ด
940068 Nine hundred forty thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​แปด
940069 Nine hundred forty thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หก​สิบ​เก้า
940070 Nine hundred forty thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ
940071 Nine hundred forty thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
940072 Nine hundred forty thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สอง
940073 Nine hundred forty thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สาม
940074 Nine hundred forty thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​สี่
940075 Nine hundred forty thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​ห้า
940076 Nine hundred forty thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​หก
940077 Nine hundred forty thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
940078 Nine hundred forty thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​แปด
940079 Nine hundred forty thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เจ็ด​สิบ​เก้า
940080 Nine hundred forty thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ
940081 Nine hundred forty thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​เอ็ด
940082 Nine hundred forty thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​สอง
940083 Nine hundred forty thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​สาม
940084 Nine hundred forty thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​สี่
940085 Nine hundred forty thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​ห้า
940086 Nine hundred forty thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​หก
940087 Nine hundred forty thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​เจ็ด
940088 Nine hundred forty thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​แปด
940089 Nine hundred forty thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​แปด​สิบ​เก้า
940090 Nine hundred forty thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ
940091 Nine hundred forty thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​เอ็ด
940092 Nine hundred forty thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​สอง
940093 Nine hundred forty thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​สาม
940094 Nine hundred forty thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​สี่
940095 Nine hundred forty thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​ห้า
940096 Nine hundred forty thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​หก
940097 Nine hundred forty thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​เจ็ด
940098 Nine hundred forty thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​แปด
940099 Nine hundred forty thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สี่​หมื่น​เก้า​สิบ​เก้า
940100 Nine hundred forty thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด โฟร์ที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​สี่​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 940001 ถึง 940100 (Nine hundred forty thousand and one to Nine hundred forty thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 940101-940200, 940201-940300, 940301-940400, 940401-940500, 940501-940600, 940601-940700, 940701-940800, 940801-940900, 940901-941000, 941001-941100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 939901-940000, 939801-939900, 939701-939800, 939601-939700, 939501-939600, 939401-939500, 939301-939400, 939201-939300, 939101-939200, 939001-939100