วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 939401 ถึง 939500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 939401 ถึง 939500 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 939401 ถึง 939500 (Nine hundred thirty nine thousand four hundred and one to Nine hundred thirty nine thousand five hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
939401 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หนึ่ง
939402 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สอง
939403 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม
939404 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่
939405 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า
939406 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก
939407 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด
939408 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด
939409 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า
939410 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ
939411 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เอ็ด
939412 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สอง
939413 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สาม
939414 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​สี่
939415 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​ห้า
939416 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​หก
939417 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เจ็ด
939418 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​แปด
939419 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สิบ​เก้า
939420 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ
939421 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
939422 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
939423 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
939424 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
939425 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
939426 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
939427 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
939428 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
939429 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
939430 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ
939431 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
939432 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
939433 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
939434 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
939435 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
939436 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​หก
939437 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
939438 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
939439 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
939440 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ
939441 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
939442 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
939443 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
939444 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
939445 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
939446 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​หก
939447 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
939448 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
939449 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
939450 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ
939451 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
939452 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
939453 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
939454 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
939455 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
939456 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
939457 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
939458 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
939459 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
939460 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ
939461 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
939462 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สอง
939463 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สาม
939464 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​สี่
939465 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
939466 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​หก
939467 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
939468 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​แปด
939469 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
939470 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ
939471 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
939472 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
939473 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
939474 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
939475 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
939476 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
939477 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
939478 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
939479 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
939480 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ
939481 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
939482 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
939483 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
939484 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
939485 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
939486 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​หก
939487 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
939488 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
939489 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
939490 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ
939491 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
939492 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
939493 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
939494 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
939495 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
939496 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
939497 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
939498 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
939499 Nine hundred thirty nine thousand four hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
939500 Nine hundred thirty nine thousand five hundredไนน์ ฮันเดรด เธอที ไนน์ เธาซันด์ ไฟฟ์ ฮันเดรด เก้า​แสน​สาม​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 939401 ถึง 939500 (Nine hundred thirty nine thousand four hundred and one to Nine hundred thirty nine thousand five hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 939501-939600, 939601-939700, 939701-939800, 939801-939900, 939901-940000, 940001-940100, 940101-940200, 940201-940300, 940301-940400, 940401-940500 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 939301-939400, 939201-939300, 939101-939200, 939001-939100, 938901-939000, 938801-938900, 938701-938800, 938601-938700, 938501-938600, 938401-938500